Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Temmuz 2010 Cuma

Bütün Suretlerin Kesinlikle Yasaklanmış Olduğunu Gösteren Hadisler

Bütün Suretlerin Kesinlikle Yasaklanmış Olduğunu Gösteren Hadisler


1- Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayette Rasûlullah Sallallahu Aleyhi vesellem şöyle bu¬yurmuştur:

“Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Benim yarattıklarım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim vardır. Madem öyle, onlar bir zerre veya bir buğday tanesi ya da bir arpa tanesi yaratsalar ya.” (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Lafız Müslim'e aittir, Sahih-i Müslim'in Muhtasarı. Münziri, Hadis No:1370)

2- Aişe radıyallahu anha'dan: "Allah Rasûlü benim yanıma geldiğinde ben de üzerinde resimler olan bir perdeyi kilere asmıştım. Onu aldı ve parçaladı. Yüzü kızarmıştı. Şöyle buyurdu:

"Ey Aişe! Kıyamet günü Allah indinde azaba uğrayan insanların en şid¬detlileri, Allah'ın yarattıklarına benzer şeyler ya-panlardır. (Yaratma konusunda Allah'a benzemeye kalkışanlardır)." Aişe radıyallahü anha dedi ki;

“Bunun üzerine ben de onu parçalayıp bir veya iki yastık yaptım." (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Lafız Müslim'e aittir. Munziri, Sahihu Muslim muhtasarı, hadis No:1366)

3- Said bin ebi'l Hasan'dan: "Bir adam İbn-i Abbas'a geldi ve dedi ki, "Ben şu resimleri yapan biriyim. Bu konuda bana fetva ver." Bunun üzerine İbn-i Abbas ona dedi ki;

"Bana yaklaş." Adam da O'na yaklaştı. Sonra İbn-i Abbas

"Bana yaklaş" dedi, o da yaklaştı; ta ki elini adamın başına koyuncaya kadar yaklaştı. Sonra dedi ki;

"Sana Rasûlullah'tan işittiğimi haber vereceğim. Allah Rasûlünün şöyle dediğini işittim:

"Bütün musavvirler (heykel, resim, video v.s yapanlar) Cehennem'dedirler. Yapmış olduğu her resme can ve¬rilir de onlar ona Cehennemde azap verirler." Daha sonra İbn-i Abbas adama dedi ki:

"Eğer mutlaka resim yapacaksan ağaç resimleri ve ruhu olmayan şeylerin resimlerini yap." (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Lafız Müslim'e aittir. Sahih-i Müslim'in Muhtasarı, hadis No: 1369, cilt 2, sayfa, 124)

4- Müminlerin annesi Aişe (radıyallahu anha), Ümmü Habibe radıyallahu anha ve Ümmü Seleme radıyallahu anha'nın Habeşistan'da iken içi resimlerle süslü bir kilise gördüklerini rivayet eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bundan bahsettiklerinde, o şöyle buyurdu:

"Onlar içlerinden ne zaman salih bir insan ölse, onun kabrini ibadetgah (mescit) edinirler ve içini resimlerle süslerler. Kıyamet gününde bunlar Allah'ın katında insanların en zelili olacaklardır." (Buhari: Kitabü's-Salat; Müslim: Kitabü'l-Mesacid; Nesâî: Kitabü'l-Mesacid)

5- Ebu Huzeyfe radıyallahu anh Allah Rasulü'nün (s.a) resim yapanları lanetlediğini rivayet etmiştir. (Buhari: Kitabü'l-Büyü, Kitabü't-Talak, Kitabü'l-Libas)

6- Ebu Zür'a şöyle buyuruyor: "Bir keresinde Ebu Hureyre radıyallahu anh ile birlikte bir eve girdim ve bir ressamın tavana resimler yaptığını gördüm. Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki:

"Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim:

Allah buyuruyor ki: Benim yarattığıma benzer bir varlık yaratmaya çalışandan daha zalim kim olabilir? Eğer yapabilirlerse bir tohum, ya da bir karınca yaratsınlar." (Buhari: Kitabü'l-Libas: Müsned-i Ahmed. Müslim'deki rivayete göre bu ev Mervan'ın evi idi.)

7- Ebu Muhammed Huzelî, Ali radıyallahu anh'den rivayet ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazında iken şöyle buyurdu:

İçinizden kim Medine'ye gidip gördüğü her putu kıracak, her gördüğü kabri yerle bir edecek, her gördüğü resmi yırtıp atacak?” İçlerinden bir adam bunu yapacağını söyledi. Gitti, fakat Medinelilerden korkarak bu işi yapmadan geri döndü. Daha sonra Hz. Ali radıyallahu anh gitmek istedi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de gitmesine izin verdi. Ali radıyallahu anh gitti, sonra geri döndü ve şöyle dedi:

“Her putu kırdım, her kabri yerle bir ettim ve her resmi yırtıp attım.” Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şimdi bunlardan herhangi birini yapan, Muhammed'e (s.a) indirileni inkâr ediyor demektir." (Müsned-i Ahmed., Müslim: Kitabü'l-Cenaiz, Nesaî: Kitabü'l-Cenaiz'de de aynı konuda bir hadis rivayet edilmektedir.)

8- İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet ediyor:

"... Resim yapan kişi cezalandırılacak ve ondan resme ruh vermesi istenecek, tabii ki o da bunu yapamayacaktır." (Buhari: Kitabü't-Ta'bir, Tirmizi: Ebvabü'l-Libas, Nesaî: Kitabü'z-Zînet, Müsned-i Ahmed)

9- Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Kıyamet gününde Allah tarafından en büyük azaba uğrayacak olanlar suret yapanlardır." (Buhari: Kitabü'l-Libas, Müslim: Kitabü'l-Libas, Nesaî: Kitabü'z-Zinet, Müsned-i Ahmed.)

10- Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Suret yapanlar kıyamet gününde cezalandırılacaklar ve onlardan yaptıkları şeylere hayat vermeleri istenecektir." (Buhari: Kitabü'l-Libas, Nesaî-Kitabü'z-Zinet, Müsned-i Ahmed.)

11- Aişe radıyallahu anha, üzerinde resimler bulunan bir minder aldığını rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapının önünde durdu ve içeri girmedi.

"Bir suç işlediysem Allah'a tevbe ederim" dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem:

"Bu minder ne için?" diye sordu

"Üzerinde oturup uzanman için" dedim.

"Bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilecek ve onlardan yaptıkları resimlere hayat vermeleri istenecektir. Melekler (yani rahmet melekleri) içinde resim bulunan eve girmez" (Buhari: Kitabü'l-Libas, Müslim: Kitabü'l-Libas; Nesaî: Kitabü'z-Zinet, İbn Mace: Kitabü't-Ticaret, Muvatta: Kitabü'l-İstiran)

12- Aişe radıyallahu anha rivayet ediyor: Bir keresinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem odama geldi, üzerinde resimler bulunan bir perde asmıştım. Birdenbire yüzünün rengi değişti. Daha sonra perdeyi aldı, yırttı ve şöyle buyurdu:

"Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya çalışanlar kıyamet gününde çok şiddetli bir azaba uğratılacaklardır." (Müslim: Kitabü'l-Libas, Buhari: Kitabü'l-Libas, Nesaî: Kitabü'z-Zinet)

13- Aişe radıyallahu anha rivayet ediyor: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönmüştü, ben de kapının üzerinde kanatlı at resimleri bulunan bir perde asmıştım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu indirmemi söyledi, ben de indirdim. (Müslim: Kitabü'l-Libas, Nesaî: Kitabü'z-Zinet)

14- Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma rivayet ediyor: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evde resim bulundurmayı ve bir kimsenin resim yapmasını yasakladı. (Tirmizi: Ebvabü'l-Libas)

15- İbn Abbas radıyallahu anhuma Ebu Talha Ensari radıyallahu anh'dan rivayetle şöyle diyor:

“Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "İçinde köpek ve resim bulunan eve melekler (yani rahmet melekleri) girmez" buyurdu. (Buhari: Kitabü'l-Libas)

16- Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor: Cebrail aleyhisselam Nebi'ye (sallallahu aleyhi ve sellem) gelecekti, fakat zaman geçtiği halde gelmedi. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) merak etti ve evden çıktığında onunla karşılaştı. Ona niçin gelmediğini sorduğunda Cebrail (aleyhisselam)

"Biz içinde resim veya köpek bulunan eve girmeyiz" cevabını verdi. (Buhari: Kitabü'l-Libas, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesaî, İbn Mace, İmam Malik ve İmam Ahmed, birçok sahabeden bu konuda birçok hadis rivayet etmişlerdir.)

17- İbn-i Abbas, radıyallahu anhuma’dan: "Allah Rasûlü'nün şöyle dediğini işittim:

"Dünyada kim herhangi bir resim yaparsa Kıyamet'te ona can ver¬mekle mükellef tutulur, o da can verici değildir." Buhari ve Müslim tahriç etmiştir. Lafız ise Buhari'ye aittir. Fethul-Bari, 2/518)

18- Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi vesellem Ali radıyallahu anh'ı gördüğü her resmi yok etmesi için göndermiştir: Ebu'l-Heyyâcı'l Esedî'den:

"Ebu Talibin oğlu Ali bana dedi ki: Allah Rasûlü'nün, Sallallahu Aleyhi Vesellem, beni gönderdiği şey üzere göndereyim mi? Ki, o da:

“Hiç bir resmi bırakmayıp hepsini yok etmen ve yükseltilmiş hiç bir kabir bırakmayıp hepsini düzeltmendir." (Müslim tahriç etmiştir. Sahih-i Müslim Muhtasarı. Hadis: 488, 1/131)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)