Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

10 Haziran 2013 Pazartesi

"Ayakta İçen Kussun" Hadisi Sahih mi?


Mustafa el-Adevî şöyle demiştir:

فالأخ يسأل عن طريقة الجمع بين الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم :(( من شرب قائماً فليستقئ )) وعن شربه قائماً فقد ثبت في الصحيح أن النبي شرب قائماً  أولاً : رواية (( من شرب قائماً فليستقئ )) ضعيفة لكن ثبت أن النبي زجر عن الشرب قائماً ثبت من عدة وجوه لكن كيف الجمع العلماء جمعوا بين شربه قائماً ونهيه عن الشرب قائماً أن النهي ليس للتحريم إنما هو للتنزيه فقالوا إن شرب النبي قائماً صارف للنهي من التحريم إلى التنزيه والأولى أن تشرب جالساً مطمئناً والله أعلم

Bir kardeş Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den “Kim ayakta içerse kussun” hadisi ile Sahih’te sabit olan Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in ayakta içmesine dair rivayetin arasının nasıl bulunacağını soruyor. Öncelikle: “Kim ayakta içerse kussun” hadisi zayıftır. Lakin Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in ayakta içmekten yasaklaması birçok yoldan sabittir. Lakin bunların arası nasıl bulunur? Alimler ayakta içmek ile bundan yasaklamanın arasını; bu konudaki yasağın haramlık için değil, tenzih için olduğunu söyleyerek bulmuşlardır. Şöyle demişlerdir: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in ayakta içmesi, bu konudaki yasağı haramlıktan tenzihe çevirmektedir. Evlâ olanı rahat bir şekilde oturarak içmektir. Allah en iyi bilendir.”
* Ebu Muaz’ın notu:
Sizden biriniz ayakta içmesin. Kim unutarak (ayakta) içerse kussun” hadisini Muslim (2026) Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet etmiştir. İsnadında Ömer b. Hamze zayıftır. "Kim ayakta içerse kussun" lafzı münkerdir.  Şeyh el-Elbani de bu ziyadenin zayıf olduğunu söylemiştir. (Bkz.: es-Sahiha 1/174 no: 175) Mahfuz olan lafzı: “Şayet ayakta içen karnında ne olduğunu bilseydi kusmak isterdi” şeklindedir. Bu lafızla: İbn Hibban (12/142) Ahmed (2/283) Bezzar (14/353, 16/137) Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ettiler. Bkz.: el-Elbani, es-Sahiha (176) Bu lafız hadisteki yasaklığın kerahet için olduğuna delalet etmektedir. Tahavi’nin Muşkilu’l-Asar’daki (3/18) rivayetinde şu ziyade vardır: “Ebu Hureyre’nin bu rivayeti Ali radıyallahu anh’e ulaşınca kalktı ve ayakta içti…” İsnadı sahihtir.
Ebu Hureyre radıyallahu anh’den gelen diğer bir rivayet şöyledir: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın ayakta içtiğini gördü ve ona: “Seninle beraber kedinin içmesinden hoşlanır mıydın?” dedi. Adam: “Hayır” dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Ondan daha şerlisi olan şeytan seninle beraber içmiştir” buyurdu.
 
Bunu Ahmed (2/301) Beyhaki Şuab’da (5/108) ve Bezzar (5/303) rivayet ettiler. el-Elbani sahih demiştir. Bkz.: es-Sahiha (1/174) İsnadındaki Ebu Ziyad et-Tahhan hakkındaki meçhullük şüphesi ve rivayet yollarından bazısında hadisin lafzındaki ızdırap sebebiyle isnadı eleştirilmiştir. Zira bir defasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu adama "Kus" diye emrettiğini zikretmiş, diğer rivayette bu emri zikretmemiştir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)