Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

17 Haziran 2013 Pazartesi

Kıyası Terk Etmek İmandandır

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Hayır, Rabbin hakkı için onların arasında çıkan ihtilaflı işlerden seni hakem tayin edip verdiğin hükme gönül hoşluğuyla teslim olup uymadıkça iman etmiş olmazlar" (Nisa 65)
Fahreddin Razi, Mefatihu’l-Gayb adlı tefsirinde (8/137), Nisa suresi 65. Ayeti hakkında şöyle demiştir: “Âyetin zahiri, nassın kıyas ile tahsis edilemeyeceğine delâlet etmektedir. Çünkü bu, insanın, mutlak olarak Allah'ın ve Resulünün hükmüne tabî olması ve onların hükmünden başkasına başvurmaması gerektiğine delâlet eder. Bu âyette zikredilen böyle bir te'kid, mükellefiyetlerin pek azında zikredilir. Bu da, Kur'ân ve Hadis'in umumiliğinin, kıyasın hükmüne takdim edilmesini gerektirir. Hak Teâlâ'nın, “Sonra da verdiğin hükümden yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan...” ifadesi de bunu ihsas ettirmektedir. Çünkü hatıra nassın manasının aksine bir kıyas geldiğinde, insanın yüreğinde bir darlık (harec) hissedilir. Böylece Allah Teâlâ insanın imanının, o harece itibar etmemesi ve nassa tam olarak teslim olmasından sonra, kâmil olacağını beyân buyurmuştur. İşte bu söz insaflı kimselere göre, çok kuvvetli ve güzel bir sözdür.”
İmam Kastallanî, Mevâhibu’l-Leduniyye’de (2/164) şöyle demiştir: “Nisa suresi 65. Ayetinin zahiri, kıyas ile nassın tahsis edilmesinin caiz olmadığına delalet eder. Zira ayet, şerefli sözüne ve hükmüne uymak gerektiğine delalet eder. Bundan başkasına başvurmak caiz değildir. Nitekim ayetin devamında: “Sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymadan, tam anlamıyla teslim olmadıkça… iman etmiş olmazlar” (Nisa 65) buyrulması bu manayı bildirmektedir. Zira kalpte vicdan, nassın delalet ettiği harecin (darlığın) aksini gerektirir. Zira kıyas hatıra geldiği takdirde nefste darlık hasıl olur. Böylece Allah Teâlâ beyan etti ki; kişinin imanı, bu sıkıntıya iltifat etmedikçe ve nassa teslim olmadıkça kamil olmaz.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)