Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

22 Temmuz 2013 Pazartesi

İftarın Vakti:


Güneşin batı ufkunda kaybolduğunu görmelerine rağmen bilinçaltlarına takvimlerde belirlenen vakitlerle ilgili tereddütlerin yerleşmiş olmasından dolayı - zira özellikle dağ yamaçlarında yaşayan müslümanlar için güneş, takvimlerde belirlenen vakitlerden çok erken batmakta, bu fark bazen bir saati bulmaktadır - iftar etmeyi geciktiren kardeşlerin istifadeleri için  İbn Hacer'in Buhari şerhi Fethu'l-Bari'den bir önceki yazıyı naklettikten sonra Halid b. Ali el-Muşeykıh’ın; Marifetu Evkati’s-Sıyam kitabından (s.36) aşağıdaki kısmı da tercüme ediyorum  - Ebu Muaz -

Halid e-Muşeykıh şöyle demektedir:

“Fakihler arasında iftar vaktinin güneşin batışının gerçekleşmesiyle girdiği hususunda ihtilaf yoktur. Delili:

1- Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Sonra geceye kadar orucu tamamlayın” Bakara 187

Gece ise güneşin batışı ile başlar.

2- İbn Ömer radıyallahu anhuma hadisinde şöyle buyrulmuştur: “Gece şuradan geldiğinde, gündüz şuradan gittiğinde oruçlu iftar etmiştir.”

Gecenin gelmesi ve gündüzün gitmesi; güneşin batışıyla gerçekleşir.

Uyarı: “Uçağa binen bir kimse, yakın beldenin iftar vaktini saat veya benzeri bir vasıtayla öğrense, fakat uçağın yüksekte olması sebebiyle güneşi görse o iftar edemez. Nitekim es-Subkî, Bazı Hanefilerden şöyle nakleder: “İskenderiye’de güneş battı, fakat minarede olan kimse güneşi görüyor, bu durumda iftar nasıl olur?” diye sorulunca şöyle dedi: “Belde halkının iftar etmesi caizdir. Minare üzerindeki ise iftar edemez.”

Delili: Allah Teâlâ’nın: “Geceye kadar orucu tamamlayın” ayetidir. Güneşi görmekte olan kimse için bu gaye gerçekleşmemiştir.

Müstehap Olan Vakit:

Bu ancak güneşin batmasının gerçekleşmesiyle olur. Bunun delilleri:

1- Sehl b. Sa’d radıyallahu anh’ın Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den rivayeti: “İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır üzere olurlar.”

İftarda acele etmek ancak güneşin batışı ile vaktin girmesi üzerine iftar etmekle olur.

2- Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Din, insanlar iftarda acele ettikleri sürece galip olmaya devam eder. Zira Yahudi ve Hristiyanlar geciktirirler.”

3- Ebu Atiyye şöyle demiştir: “Ben ve Mesruk Aişe radıyallahu anha’ya gittik. Dedik ki: “Ey Müminlerin annesi! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabından iki kişiden biri iftarda ve namazda acele ediyor, diğeri ise iftarı ve namazı geciktiriyor” Dedi ki: “Hangisi  iftarda ve namazda acele ediyor?” Biz: “Abdullah b. Mes’ud” dedik. Dedi ki: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı.”

4- Enes radıyallahu anh’den: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılmadan önce birkaç hurma ile iftar ederdi”

5- Ali radıyallahu anh güneş battığı zaman iftar eder, sonra namaz kılardı.

6- Huzeyfe radıyallahu anh güneş battığı zaman çok az oyalanır sonra iftar ederdi.

7- İbn abbas radıyallahu anhuma güneş battığı zaman namazdan önce iftar ederdi.

8- Amr b. Meymun dedi ki: “Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı iftarda insanların en çok acele edenleri ve sahuru en çok geciktirenleri idiler.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)