Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

27 Aralık 2017 Çarşamba

Akidemiz ve Davetimiz

İşte Akidemiz ve İşte Davetimiz
Telif: Şeyh Mukbil b. Hâdî el-Vadiî rahimehullah
Tercüme ve Şerh: Ebû Muâz el-Çubukâbâdî

Kitabı indirmek veya okumak için buraya tıklayın

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)