Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

26 Mart 2020 Perşembe

Kur'ân İle Tegannî Ne Demektir?

Sa’d b. Ebi Vakkas radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ
Kur’ân ile tegannî etmeyen bizden değildir.” Vekî dedi ki: “Yani Kur’ân ile yetinmeyen bizden değildir.”[1]
Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam rahimehullah dedi ki: “Sufyan b. Uyeyne rahimehullah bu hadisin anlamının “Kur’ân ile yetinmeyen bizden değildir” demek olduğunu söyler ve hadisi ses ile alakalandırmazdı. Bana göre de bu hadisin bundan başka açıklaması olamaz. Çünkü hadisin diğer rivayet lafzı bunu açıklamaktadır: İbn Ebi Nuheyk rahimehullah, Sa’d b. Ebi Vakkas radiyallahu anh’ın yanına girdi, onun yanında ticaret malları vardı. Bunun üzerine Sa’d radiyallahu anh dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: “Kur’ân ile tegannî etmeyen (onunla yetinmeyen) bizden değildir.” Bu hadis sana kastedilen mananın; az mal ile yetinmek olduğunu açıkça göstermektedir. Hadisin güzel sesle alakası yoktur.” 
Ebu Ubeyd rahimehullah konuyla ilgili delillerini zikrettikten sonra şöyle demiştir:
“Şayet hadiste kastedilen bazılarının açıkladığı gibi kıraatte tercî yapmak (sesi dalgalandırmak) ve güzel ses ile okumak olsaydı elbette bunu terketmekten dolayı bu ifade büyük bir ceza olurdu. O zaman “Kur’ân ile teganni etmeyen bizden değildir” hadisinin manası: “Kur’ân’ı sesini dalgalandırarak okumayan Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den değildir” şeklinde olurdu ki böyle bir şey olamaz.“[2]


[1] Sahih. Ahmed (1/172, 175, 179) Tayalisi (198) Abdurrazzak (2/482, 483) İbn Ebî Şeybe (2/257, 6/119) İbn Hibbân (1/327) Hâkim (1/758) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (3/172) Ebu Avane Mustahrac (3872) Ebû Dâvûd (1469) Dârimî (1531, 3531) Bezzar (4/68) Ebû Ya'lâ (2/93) Humeydi (76) Abd b. Humeyd (151) Devraki Musnedu Sa’d (127-130) Tahavî Şerhu Muşkili'l-Âsâr (1303) Beyhakî Şuab (2/528) el-Elbani Sahihu Suneni Ebi Davud (1321) Mukbil b. Hadi Camiu’s-Sahih (384, 3847, 4666)
[2] Ebu Ubeyd Garibu’l-Hadis (2/169-171)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)