Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

13 Mayıs 2020 Çarşamba

Tavsiye Ettiğimiz Alimler ve Fıkıh Kitapları


Soru: Selam aleykum Hocam. Sizi youtubedan takip ediyorum. Tekfir ahkamı  hususunda çok bilgilendiriniz. Allah razı olsun. Fakat anlayamadigim sizde bir kaç mesele var. Kimler Alim sizin için şuan yeryüzünde. Mesala Imam Şafi Imam Malık Imam Ebu Hanife gibi efsane olmuş Fakihlerin sözlerini az itiba ediyorsunuz. Şuan ben Fıkıhimi yeniden öğrenmek istiyorum hangi Alim den veya onerebileceginiz bir fıkıh kitabı var mı? Son soru Avrupa da yaşıyorum.Burda yaşamanın hükmü nedir? Allah razı olsun Selam aleykum
Cevap: Aleykum selam. Youtube’da aktif bir kanalım yoktur. Bazı kardeşlerimiz sohbet kayıtlarından pasajlar video yapıp yayınlıyorlar.
Bizim davetimiz yalnızca vahye davettir. Vahyi salih selefin menheciyle anlayıp uygulamaya davettir. Vahye uygun hareket ettikleri noktada bütün alimlerden istifade edilecek yerler vardır, vahye aykırı düştükleri yerlerde de bütün alimlerin reddedilecek görüşleri vardır. Bu sebeple alimlere değil, ilmin kaynağı olan vahye yönlendirmek davetimizin amacıdır. Avrupada kendilerini selefî davetçi gibi tanıtan ama aslında kendi sapık fırkalarına ve taklide yönlendirmek isteyen bozuk menhec sahibi kimselerin “alimlere davet” maskesi altında çalıştıklarını biliyorum. Burada da var öyle asalaklar. Muhtemelen onlardan etkilendiğin için sorunda alimler diye bir takıntı var.
Tavsiye ettiğim alimler; Ebu Bekr es-Sıddık, Ömer b. el-Hattab, Osman b. Affan, Ali b. Ebi Talib, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mes’ud, Ebu Hureyre ed-Devsî, Abdullah b. Ömer ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den rivayet eden bütün sahabelerdir. Radıyallahu anhum ecmain.
Fıkhı öğrenmek için tavsiye ettiğim kitaplar Buhârî, Muslim’in sahihleri, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mace, Dârimî, Nesâî’nin sünenleri, Ahmed’in ve Şafii’ninMusnedi, İbn Hazm’ın el-Muhalla, Malik’in Muvatta’ı gibi muhaddis imamların kitaplarıdır. Mukbil b. Hadi’nin Camiu’s-Sahih adlı kitabı ve el-Elbani’nin İrvau’l-Galil adlı kitabı hadislerin sahihini sakimini ayrıt edebileceğiniz hadis ve fıkıh kaynaklarıdır.  
Ama Ebu Hanife gibi sapıklık önderlerini size efsane imam diye tanıtan her sapıktan uzak durun!
Avrupada yaşamaya gelince, malum olduğu üzere uyduruk Korona salgını komplosu sebebiyle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in “Hastalık bulaşması yoktur” hadisi inkar edilmiş, Cuma ve cemaat namazları iptal edilmiş, insanların yüzlerine küfrün simgesi olan maskeler taktırılmış, müslümanların yaşadığı bütün ülkeler küfür diyarına dönmüş, mürtetlerin sayısı her tarafta çoğalmıştır. Kısacası bulunduğunuz bölgede tevhid ve sünnete göre, bid’at ehliyle yakın yerlerde ikamete maruz kalmadan yaşayamıyorsanız, bunları yapmanızın mümkün olduğu yere hicret etmeniz gerekir. Yöneticilere gelince, buradaki mürtet yöneticilerin, avrupadaki kafir yöneticilerden çok farkı kalmamıştır. Allah yardımcımız olsun.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)