Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

14 Mayıs 2013 Salı

Şalvar Giymek


Alimlerin ittifakıyla şalvar giymek caizdir. Burada aslolan bunun caiz olmasıdır. İbn Abbas radıyallahu anhuma Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
İzar bulamayan şalvar giysin. Ayakkabı bulamayan mest giysin.” (Buhari 1841, 5804) Nesâî (2672) İbn Mace (2931)
Bu şalvarın avreti belirtmeyecek şekilde olması gerekir. Eğer bu şekilde bol değilse üzerine avreti örten uzun gömlek (kamis) giymek gerekir. Nitekim Ebu Umame radıyallahu anh şöyle demiştir:
“Dedik ki; ey Allah’ın rasulü! Kitap ehli şalvar giyiyor, izar giymiyorlar.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
Şalvar da giyin, izar da giyin. Kitap ehline muhalefet edin.” (Ahmed (5/264) Taberani (Mecmau’z-Zevaid 5/121) sahihtir.
Ummu Seleme radıyallahu anha’dan: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in en sevdiği elbise kamis (entari) idi.” (Tirmizi (1762, 1763) Ebu Davud (4025) Nesai, Sunenu’l-Kubra (9668) Ebu Ya’la (7014) Beyhaki (2/239) hasendir.
Çünkü entari azaları izar ve ridadan (gömlekten) daha iyi örtücüdür.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)