Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

12 Mayıs 2013 Pazar

Sigara ve abartılar hakkında

Aşağıda alıntı yaparak tercüme ettiğim yazı, Şeyh Abdulkerim ed-Debban’ın kendisine içki, kahve, esrar ve sigara hakkında bir doktor arkadaşının fetva istemesi üzerine cevap olarak yazdığı risalesinin son bölümünde sigara hakkındaki sonuç kısmıdır. – Ebu Muaz -
“Sigara hakkındaki sözlerim okuyucunun, benim sigara içmekte hiçbir sakınca görmediğimi düşünmesine sebep olabilir. Halbuki ben böyle söylemiyorum. Bilakis sigaranın kötülenen bir şey olduğunu söylüyorum. Lakin ben sigaranın her insan için haram olduğunu söyleyemem. Sigaranın zararları hakkında yayın organlarında yayınlanan abartmalar ve şiddetli sakındırmalara gelince bunlar faydalı ve güzeldir. Zira sigara içmeyenin uzak durmasına, içenlerin de devam etmekten engellenmesine ve sigarayı azaltmasına sebep olmaktadır. Lakin bu abartmalar gerçeğe aykırı ve akla uzak şekle de ulaşmamalıdır. Zira böyle bir sakındırma istenen şeyin tam zıddı bir sonuç verir. Zira sıradan bir tiryaki bütün bu sakındırmaları yalanlayabilir. Bu abartı veya gerçeğe dayanmayan sözlerden bazıları şunlardır:
* Fethu’l-Aliyyi’l-Malik kitabında (1/119) sigaranın kötülükleri arasında namazlardan ve hayırlı işlerden alıkoyması zikredilir. Yine bu kitapta (1/120) Tütünün içkiyle yıkandığı ve onunla macun yapıldığı geçer.
* “Min Azrari’l-Muskirat ve’l-Muhdarat” kitabında (s.47) bazı muteber tabiplerin: “Aklı selim sahibi bir kimse sigara içmez” dediğini zikreder.
* Mevsuatu’l-Fıkhiyyeti’l-Kuveytiyye kitabının 10. Cildinde “tebg” maddesinde sigaranın haramlığını söyleyenlerin delilleri arasında; sigaranın başlangıçta hızla sarhoş ettiğini ve tam bir şuur kaybına sebep olduğunu yazar. Gerçekte ise tütünde bu durum mevcut değildir ve sigara içenlerde böyle bir şey meydana gelmez.
Aynı şekilde sigaranın haramlığını söyleyenler, İmam Ahmed ve Ebu Davud’un Umm Seleme radıyallahu anha’dan rivayet ettikleri şu hadisi delil getirirler: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her muskir (sarhoş edici) ve mufettir (gevşeklik verici) şeyi yasakladı.” (Hadisin “her mufettir” ziyadesi ile rivayeti hakkında el-Elbani ve Şuayb el-Arnaut "zayıf" demişlerdir - Ebu Muaz -) Alimler mufettir kelimesini bedende gevşeklik veren ve el ile ayakları uyuşturan madde olarak açıklamışlardır. Sigara ise böyle bir şeye sebep olmaz.
El-Mevsuatu’l-Fıkhiyyeti’l-Kuveytiyye’de bundan önce sigara hakkında güzel bir araştırma zikredilmiştir. Burada sigaranın haramlığını, mekruhluğunu ve mubahlığını söyleyenlerden herbir grubun delilleri tercih belirtilmeksizin zikredilmiştir.
Birçok madde vardır ki tabipler bunlar hakkında bazı durumlarda bazı şahıslara zararlı olduğunu açıklamışlardır. Mesela yüksek tansiyon hastasının tuz kullanması, şeker hastasının şekerli maddeler kullanması gibi. Hatta bal, insanlar için şifa olmakla birlikte, öfkeli kimseler için zararlıdır. Hayvansal yağlar ise bütün insanlar için zararlıdır. Zira bunlar kanda kolestrolü artırır. Ve daha başka şeyler… Sigaranın bütün insanlara haram olduğunu söyleyen kimsenin, zikredilen maddelerin de bütün insanlara haram olduğunu söylemeleri gerekirdi…
Bu konuda yazdıklarım için son olarak diyorum ki “Allah’ım! Sapmaktan veya saptırılmaktan sana sığınırım”
Abdulkerim ed-Debban
 
15 Safer 1410

Risale Fi't-Tedhîn ve'l-Kahve ve'l-Kât (s.36-40)
* Şeyh Cemaluddin Abdulkerim ed-Debban eski Irak müftüsü, 2007 haziran ayında vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)