Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

14 Mayıs 2013 Salı

Yüzden Kıl Almak mı Yoksa Kaş Almak mı Yasaklanmıştır?Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Namisa ve mutenammisa lanetlenmiştir.” (Buhari (5948) Muslim (2125)
Bu hadisi tercüme edenlerden bazısı: "Yüzden kıl alan ve aldıranlar" şeklinde, bazısı da "kaş alan ve aldıranlar" şeklinde tercüme etmektedir.
Namisa kelimesinin aslı en-Nams’tır. Bunun mutlak olarak yüzden kıl almak olduğu söylendiği gibi, sadece kaş almak ve inceltmek olduğu da söylenmiştir. Burada tercihe şayan olan yüzden sadece kaş almak ve inceltmektir. Zira bu açıklama Aişe radıyallahu anha’dan rivayet edilmiştir ve O bu meseleleri başkalarından daha iyi bilir.
 
Ebu Malik Kemal b. Seyyid Salim, Sahihu Fıkhi’s-Sunne (3/55)
* Ebu Muaz'ın notu: Yukarıda tercüme ettiğim kısımda Ebu Malik'in "Aişe radıyallahu anha'dan nakledilmiştir" dediği açıklamayı bu şekliyle herhangi bir kaynakta bulamadım.
Lakin Abdurrazzak'ın Musannef'inde (no:5104) şu şekildedir: "İbn Ebi's-Sakr'ın hanımı, Aişe radıyallahu anha'nın yanında iken bir kadın: "Yüzümde tüyler bulunmaktadır. Kocama güzel görünmek için onları yolabilir miyim?" diye sorunca Aişe radıyallahu anha şöyle dedi: "Seni kötü gösterecek şeyleri kendinden gider. Birini ziyarete gittiğinde nasıl süsleniyorsan kocana karşı da öyle süslen. Kocan sana bir şey emrettiği zaman ona itaat et ve hakkında yemin ettiği zaman yeminini doğru çıkar. İstemediği kişileri de evine sokma" Şahitleriyle sahihtir:
Benzerini Aişe radıyallahu anha'dan: İbnu'l-Ca'd Müsned'inde (451) rivayet etti. Bunun isnadı sahihtir.
Başka bir tarikle benzerini; İbn Husrev, Musnedu Ebi Hanife'de (458) ve Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî, el-Asar'da (894-895) rivayet etmişlerdir. Bu isnadda Ebu Hanife zayıftır.
Esasu'l-Belaga'da (1/490) şöyle denilir: hadiste en-nâmisa ile kastedilen kaşların ince kalan arka taraflarını almaktır. Mucemu'l-Vesit'te de (2/955) aynı açıklama yapılır. Ebu Davud Sunen'inde (no:4170), Abdulmelik b. Habib el-Gaye ve'n-Nihaye'de (s.224) ve İbnu'l-Esir en-Nihaye'de bu açıklamayı tercih etmişlerdir. Lisanu'l-Arab'da ve diğer bazı lugat kitaplarında en-Nâmıs kelimesinin kaşları olmayan adam manasında kullanıldığı zikredilmektedir.
es-Sahib b. Abbad, el-Muhit fi'l-Luga'da (2/228) yüzden kıl yolmak demektir demiştir. Tacu'l-Arus'ta (18/191) nakledildiğine göre el-Ferrâ da böyle demiştir. bkz. Lisanu'l-Arab (7/101) 
* Hulasa: en-Nams yüzden kıl yolmaktır. Bu konudaki yasak umumidir. Yasaktaki lanet ifadesi özellikle kadın hakkındadır ve kadının yüzünde normal olan kıllar; kaşları ve kirpikleridir. Yasak ve lanet de kadında anormal olan bir durum için değil, kadında asıl olan duruma göre varid olmuştur. Bu yüzden bazı lügat ehli ve şarihler en-namisa'yı kaş alan kadın olarak açıklamışlardır. Bundan dolayı el-Lecnetu'd-Daime fetva komisyonu, (5/197) kadının iki kaş arasındaki kılları gidermesinin caiz olduğunu, bunun kaşlardan olmadığı için hadiste yasaklanan ifadeye dahil olmadığına fetva vermiştir.
* Yüzden kıl yolarak süslenme genelde kadınlarda görülen bir durumdur. Bu sebeple hadiste kadınlar zikredilmiştir. Erkeklerin bu işi yapması adet dışıdır. Bu işi şayet erkekler yapacak olursa, kadınlara benzeme hakkındaki lanete müstahak olurlar.  Allah en iyi bilendir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)