Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Ağustos 2016 Pazartesi

Derneklerin İyisi Olur mu?


Soru: “Derneklerin hepsi bir değil. Bazı ülkelerdeki dernekler, diğer ülkelerdeki gibi değil.”

Şeyh Yahya b. Ali el-Hacuri hafazahullah şöyle cevap verdi:

“Bunlar kötülüğün habercileridir. Bu soruda zikredilen o dernekler, yanımızda mevcut olan bir derneği, bazı manşetler altında geliştiren derneklerdir. O derneklerde inat eden kimseler, kardeşlerimiz için dernekleri aklayamazlar. Bu dernekler amellerden bazı şeyleri eksiltirler. Yarım yamalak bir şeyi yol edinmek gerekmez. Allah selefî kardeşlerimizi; davetlerini sadece dernekler vesilesiyle yapabilecekleri bir zorluğa sokmamıştır. Bu dernekler ki; onda ya suretler vardır, ya bankalara para yatırmak söz konusudur, ya bir başkan ve üyeler tarafından tertip edilmektedir. Yine biz biliyoruz ki dernekler; adı ister dernek olsun, ister müessese (kurum) olsun, sosyal faaliyetlerinde devlet kanunlarına boyun eğmektedir. Bu yüzden bu meselede cevap kesin ve net bir ifadeyle verilmiş bulunuyor.  Allah Teâlâ buradaki ve oralardaki selefî kardeşlerimize bu derneklerden uzaklaşmayı nasip etsin. Allah’a yemin olsun biz bunun zararlarını, kötülüklerini, bölücülüğünü, fırkalaştırmasını gördük. Bu işler selefilerin fırkalaşıp ayrılmalarının tohumlarını ekmiştir. Ey Allah için kardeşler! Fitnelerin vesilesi olan derneklerden uzak durun! Orada değişik başlıklar altında olsalar da dernekler fitnelerin vesilesidirler. İşittiğiniz şu sorular bile ancak dernek üzerine kurulu fitnelerden dolayıdır. Şunu kastediyorum: Selefiler derneklere karşı çıkmaktadırlar. Bu derneklerde devam edenler ise derneklerin zararı açık bir şekilde ortaya çıkmadan önce alınmış bazı fetvalara yahut hata sayılması gereken fetvalara dayanan kimselerdir. Evet, Allah size bereket versin, hakkında ihtilaf edilen bir şey olsa dahi bu derneklerden uzak durun!  Oradaki dernekler, yahut buradaki dernek, sonuçta bir dernek! Başlıklarını ve fikirlerini devam ettirmektedirler! Uzaklaşın! Uzaklaşın!

Nakleden: Ebu Bekr Bahauddin b. Abdurrazzak


Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)