Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

23 Ağustos 2016 Salı

İlim Talebine Yeni Başlayanlar Hakkında


Soru: İlim talebesi hangi kitaplardan başlamalı ve sonra nasıl ilerlemeli?

Şeyh Muqbil b. Hadi rahimehullah’ın cevabı: “Yeni başlayan ilim talabesi eğer Kur’ân kıraati ve yazısı güzel ise Fethu’l-Mecid Şerhu Kitabi’t-Tevhid’i okumalıdır. Bu önemli bir kitaptır. Yine Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin el-Akidetu’l-Vasitiyye, kardeşimiz şeyh Muhammed b. Abdilvehhab el-Vasabi’nin el-Kavlu’l-Mufid, Bulugu’l-Meram ve Riyazu’s-Salihin kitaplarını okumalıdır. Bu kitapları okuduğun zaman diğer kitaplara kendin geçersin. Eğer gücün yetiyorsa Kur’an ezberlemek en faziletlisi ve en güzelidir.

Arap diline gelince, arap olmayan kardeşlerimiz için bu gerçekten çok önemlidir. Kişi Arap değildir ve arapçayı da iyi bilmeyebilir. Bazen İslamî bir görünüm ile birisi sana gelir, Kur’ân’ı olmadık bir şekilde tefsir eder. Nitekim Mu’tezile’de meydana geldiği gibi.

Kaynak: Tuhfetu’l-Mucib s.156


Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)