Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

22 Ağustos 2016 Pazartesi

Sünnete Muhalefet Eden İdareciler Hakkında


Hasen el-Basri dedi ki: “İleride idareciler insanları sünnete muhalafete çağıracaklar ve halk dünyalarının gitmesi korkusuyla onlara itaat edecekler. O zaman Allah onların kalplerinden imanı alacak ve onları fakirliğe varis kılacak. Onlardan sabrı çekip alacak ve bundan dolayı da ecir alamayacaklar.” İbn Batta eş-Şerh ve’l-İbane (169)
Yunus b. Ubeyd dedi ki: “Yönetici sünnete muhalefet ettiği zaman halk: “Bize ona itaat etmek emredilmiştir” derse, Allah onların kalplerine şek (tereddüt) yerleştirir ve birbirlerine düşerler.” İbn Batta eş-Şerh ve’l-İbane (170)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)