Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Ağustos 2016 Pazartesi

Mahallelerde Mescid Edinmek

İmam İbn Mace Sunen’inde “Babu’l-Mesacidi Fi’d-duvri” diye başlık açmıştır. Ebû Dâvûd: “Babu İttihazi’l-Mesacidi Fi’d-duvri” şeklinde ve İbn Huzeyme, Sahih’inde “Babu’l-Emri Binai’l-Mesacidi Fi’d-Duvr” diye başlık açmıştır.
Bu başlıklar altında Aişe radiyallahu anha’dan şu hadisi rivayet etmişlerdir:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem duvr’da (evlerde/mahallelerde) mescidler yapılmasını emretti.” Hadis sahihtir.
Avnu’l-Ma’bud’da (2/125 vd.) şöyle denilmiştir: “el-Begavî Şehu’s-Sunne’de dedi ki: “Burada “ed-Duvr” kelimesiyle mahalleler kastedilmiştir. Allah Teâlâ’nın:
سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ
Size fasıkların evlerini (yurtlarını) göstereceğim” (A’raf 145) ayeti de bu manadadır. (Şerhu’s-Sunne 2/397)
Zira onlar içinde kabileler bir araya geldiği için mahalleyi “duvr” diye isimlendiriyorlardı.
مَا بَقِيَتْ دَارٌ إلَّا بُنِيَ فِيهَا مَسْجِدٌ
“İçinde mescid yapılmadık bir dâr (mahalle) kalmadı” hadisi de bu manadadır.
Sufyan dedi ki: “Duvr’de; yani kabilelerde mescidler bina etmek demektir.”
Yani araplar birbirine bağlı idi, onlar; tek bir temsilciye bağlı olan her bir kabile için bir mescid bina etmişlerdi. Bu açıklama, Sufyan’ın “duvr” kelimesine yaptığı izahın zahiridir.
Dilciler duvr kelimesinin kullanımının aslının bölge olduğunu söylemişlerdir. Nitekim kabileler hakkında mecaz olarak bu kelime kullanılır. Bunu Şevkânî Neylu’l-Evtar’da (2/178) zikreder.
Aliyyu’l-Kârî ise el-Mirkat’ta şöyle der: “Duvr kelimesi; dâr’ın çoğuludur. Bu, bina, arsa ve mahalleyi kapsayan bir isimdir. Kastedilen ise mahallelerdir. Zira onlar, mahalleye; içinde kabilenin evleri bir araya geldiği için: “duvr” diyorlardı. Yahut bu, evler arasında bir evi, ev halkının içinde namaz kılması için mescid gibi tayin etmeye yorumlanır. Bunu İbn Melek söylemiştir. Uygulama ise ilk açıklamaya göredir. Her mahalle halkı için bir mescid yapılmasının emredilmesinin hikmetine gelince; bunda bir mahalle halkının diğer mahalleye gitmesinde meşakkat bulunması, mescid ecrinden ve cemaat faziletinden mahrum kalmalarıdır. Her bir mahallenin halkına kendi mescidlerinde ibadetin meşakkat olmadan kolaylaştırılması için bu emredilmiştir.”
* Bu bölüm Şeyh el-Elbani’nin Semeru’l-Mustetab (1/450) kitabında da böylece nakledilmektedir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)