Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

1 Mart 2021 Pazartesi

Mesafeli Namaz Geçersizdir – Dr. Hakim el-Mutayrî


Dr. Hakim el-Mutayri, el-İslam ve Nakzu’l-Cahiliyyeti’l-Garbiyye adlı kitabında (s.300) şöyle diyor:

“Soru: “Arap ülkelerinde mescidler kapalı iken Endonezya ve Pakistan’da namazdaki saflar arasında mesafe bulunmasından bahsediyorsunuz. Bu durum, sizin namazda cemaat arasında mesafenin caiz olmadığını söylemenizle çelişmiyor mu?”

Cevap: Çelişki yoktur! Namaz kılanların saflarının mesafeli olarak uygulanması, mescidlerin kapanmasının zorunluğu olduğu iddiasının yalan olduğunu ispatlıyor. Mescidlerin kapanması küfür ve dinden çıkıştır. Zaruret veya ihtiyaç olmadıkça namaz safları arasında mesafe olması caiz değildir. Filistin, Pakistan ve başka ülkelerdeki müslümanlar bayram namazını safları sıkılaştırarak kıldılar, safları ayırmaya zaruret veya ihtiyaç hissetmediler! Kendisi için hastalıktan korkan safı sıklaştırmaz! Ama bu şeytanî ameli, din sahibinin reddettiği “hastalığın bulaşacağı, uğursuzluk inancı ve hastalıktan korku” gerekçesiyle bütün müslümanlara mescidlerinde zorunlu kılmaya gelince bu şeytanın adımlarına uymanın en açık şeklidir.”

Yine aynı eserde şöyle demiştir:

"Soru: İmamın arkasında safları sıklaştırmak cemaatle namazın olmazsa olmaz sıhhat şartı mıdır?

Cevap: İmamın arkasında safları sıkılaştırmanın cemaatin gerçekleşmesi için sıhhat şartı olduğu hususunda bir ihtilaf yoktur. Ama safta hiçbir açıklık bırakmamak ve saffı düzgün tutmaya gelince, İmam Buhari'nin bab başlığı olarak belirttiği gibi farzdır. Bu aynı zamanda hadis ehlinin ve Zahirilerin de görüşüdür. İbn Teymiyye de bu görüşü tercih etmiştir. Cumhur ise bunun müstehap olduğu görüşündedir. Bu konu, safın arkasında tek başına namaz kılanın namazı batıl olur mu meselesi üzerine mebnidir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Safın arkasında tek başına namaz kılanın namazı yoktur" buyurmuştur.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)