Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

24 Mart 2021 Çarşamba

İmam Abdullah b. Ahmed'in Es-Sunne Kitabından Ebu Hanife Hakkındaki Bölüm

  Ebu Hanife'ye Buğz Etmek İmandandır

İmam Abdullah b. Ahmed b. Hanbel Rahimehumallah'ın es-Sunne Kitabın'dan Ebu Hanife Hakkındaki Bölümün Tercümesi

Tercüme: Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Kitabı indirmek veya okumak için buraya tıklayın

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)