Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Mart 2021 Perşembe

Müslüman Olduğunu İddia Eden Şahıs Ne Zaman Tekfir Edilir?

 Rebi es-Suudî’nin eş-Şiatu’l-İmamiyyeti’l-İsna Aşeriyye Fi Mizani’l-İslam kitabında Allame Muhaddis el-Elbani rahimehullah’a el-Humeynî hakkında sorulunca şöyle demiştir:

فقد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها عن كتب المسمى ب‍ـ (روح الله الخميني) راغبين مني بيانَ حكمي فيها، وفي قائلها، فأقول وبالله تعالى وحده أستعين: إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة كفر بواح، وشرك صراح، لمخالفته للقرآن الكريم، والسنة المطهرة، وإجماع الأمة، وما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فكل من قال بها، معتقداً، ولو ببعض ما فيها، فهو مشرك كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم)

“Ruhullah el-Humeyni adlı kitaptan naklettiğiniz beş söze vakıf oldum. Benden bu sözler ve sözlerin sahibi hakkında hükmümü açıklamam istendi. Yalnız Allah Teâlâ’dan yardım isteyerek diyorum ki:

“Bu beş sözün hepsi de açık (bevah) bir küfür, sarih bir şirktir. Kur’ânu’l-Kerim’e, Sünnetu’l-Mutahhara’ya ve icmau’l-ümmete aykırıdır ve dinden zorunlu olarak bilinmesi gereken meselelerdendir. Bundan dolayı her kim bunu söyler, bir kısmına dahi itikad ederse o oruç tutsa da, namaz kılsa da, müslüman olduğunu iddia etse de müşrik bir kâfirdir.”

Şeyh Muhammed Eman el-Cami şöyle demiştir: “Birisi uzunca bir soru sormuştur, özetle muayyen tekfir hakkında sormuştur. “Muayyen tekfirin caiz olmadığını” mutlak olarak söylemek hatadır. Muayyen şahsı mutlak olarak tekfir etmek de aynı şekilde hatadır. Ayrıntıya gidilmesi zorunludur:

Muayyen (belirli) bir şahsı tekfir etmen yasak değildir. Lakin tekfiri gerektiren şeyi işleyen kişi yaptığı şeyin tekfiri gerektirdiğini biliyorsa, bu konuda bir şüphesi yoksa, cehaletle mazur olamayacağı bir yerde yaşıyorsa, mesela tevhid ehli arasında, alimlerin bulunduğu beldede yaşıyorsa, sıkıntısının şiddetlendiği bir anda: “Ey efendim! Ey fulan! Bana yardım et, benim senden başka kimse yok, Allah nerede!?” derse bu apaçık (bevah) bir küfürdür. Müslümanların arasında, İslamî bir çevrede yaşayan bu gibi şahıslar için cehalet mazeret değildir, muayyen olarak tekfir edilir. Tekfiri gerektiren bevah (apaçık), mazeret ve şüphenin söz konusu olmadığı bir küfür işlediğinde onun muayyen bir şahıs olması tekfir etmene mani değildir. Eğer bu şahıs İslam’ın adından başka hiçbir şeyin bilinmediği, salihlerden istigasede bulunmanın “salihlerle tevessül etmek” adı altında süslendiği bir beldede ise, bu yaptığının ibadet olan istigase değil de tevessül olduğunu zannediyorsa onun yaşadığı ortam cahiliyye ortamıdır veya cehaletin çoğunlukta olduğu bir çevredir. Böyle bir durumda bu kişi mazur olur. Yani birisi bunun küfür olduğnu söyler ve tekfir edebilir, bir başkası da bunun küfür olduğunu söyler ama tekfir etmeyebilir. Bunların ayrımının yapılması ve ayrıntıya gidilmesi gerekir. Ama sırf muayyen bir şahıstır diye tekfir edilemeyeceği söylenemez.” Muhammed Eman el-Cami'den nakil bitti.

Evet, müslümanlık iddiasında bulunan muayyen şahsın hiçbir zaman tekfir edilemeyeceği şeklindeki yaygın ifrat sebebiyle, sahibinin tekfir edilmesi hususunda bütün alimlerin icma ettikleri “cemaatle namazın yasaklanması” konusunda dahi “Sadece kadı tekfir edebilir, biz asla tekfir edemeyiz” şeklinde düşünen, selefin menheci hakkındaki cehaletleri sebebiyle şüpheye düşenler çıkabilmektedir. Bu şüphelerini ileri götürerek “Allah’tan gayrından yardım isteyenleri neden muayyen tekfir etmiyorduk o halde” şeklinde şeytanî vesveseler dile getiriliyor!

Muhammed Eman el-Cami’nin de fetvasında ifade ettiği gibi, Allah’tan gayrından yardım isteme konusunda Türkiye’de ve birçok yerde Sufi geleneğin hâkim olması sebebiyle insanların çoğunun muteber alim kabul ettikleri saptırıcılar sahih hadislere yaptıkları batıl yorumlar ve uydurma hadisleri hüccet getirmek suretiyle aldatmakta, şirki süslemekte, tevhid ehline iftiralar atarak tevhid davetini ve davetçilerini çirkin göstermektedirler.

Bunun gibi, kıble ehlinden olup da cahil olan ve sahih ilme ulaşmalarının önü kesilmiş olan kimselerin tekfirine maniler mevcuttur. Burada ihtiyarî değil, iztirarî bir cehalet söz konusudur. Ancak namazın yasaklanması böyle değildir! Her ülkede mezhep taklidi bataklığına düşmüş kimseler dahi, kendi mezheplerinin, kendi meşreplerinin kitaplarına da baksalar, namazı yasaklamanın apaçık bir küfür olduğunu net olarak görürler. Yine kendi mezhep kitaplarında dahi maskeli ve mesafeli namazın asla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdiği namaz olmadığını görürler!

 Şayet bir kimse cemaatle namazı yasaklamanın küfür olduğunu, maskeli ve mesafeli namaz uydurmanın şirk olduğunu bilmediğini iddia ederse bu iddia kabul edilmez. Çünkü buluğ çağına girmiş her müslüman namazı öğrenmek zorundadır. Bu herkese farz olan ilimdendir. İsterse kendi mezhebine göre öğrenmiş olsun, hiçbir İslamî mezhepte namazı yasaklamanın meşru olduğu geçmez, maskeli ve mesafeli namaz geçmez! Zaten böyle bir şey olsaydı, o İslam mezheplerinden sayılmazdı! Nitekim Huzeyfe radıyallahu anh’den sabit olduğuna göre o, tadili erkanı tam yapmayan birini görünce: “Şayet bu şekilde ölmüş olsaydın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in şeriatı dışında ölmüş olurdun” demiştir. Çünkü o şahıs namazı öğrenmek zorundaydı ve öğrenmek isteseydi doğru namazı öğrenebilecek imkana sahipti.  Bu yüzden Huzeyfe radiyallahu anh onun cehaletini mazur görmemiştir. Lakin hanefi mezhebinin hakim olduğu bir yerde tadili erkana uymadan namaz kılana cehaleti mazeret olabilir. Çünkü hanefiler tadili erkanı vacip görmezler. Lakin en sapık mezheplerden biri olan Hanefi mezhebinde dahi namazda ağzı örtmek tahrimen mekruktur, cemaatle namazı mesafeli kılmak geçersizdir! Bu yüzden maskeli ve mesafeli namaz konusunda kimsenin cehaleti mazeret değildir!

Biz insanları kendi bildiklerimizle ve kendi akidemizle değil, onların kendilerinin sahip oldukları ilim ve akidenin gereğiyle tekfir ediyoruz. Onların ulaşamadıkları ilme ulaşmamız sebebiyle tekfir ediyor olsaydık sapık Haricilerden farkımız olmazdı. Lakin aradaki farkı idrak edemeyenlere de artık ahmak demekten başka bir yol kalmıyor!

Bu konuda küfre sapan diğer bir fırka da Haricilerdir. Onlar Maide 44. Ayeti sebebiyle muayyen şahısları haksız olarak alelıtlak tekfir ettiler, lakin yöneticiler Allah’ın dini hakkında hükmetmeye kalkıp cemaatle namazı haram, maskeli ve mesafeli namazı vacip kılınca, bu küfürde itaat ettiler! Allah’ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme meselesi büyük küfürle küçük küfür arasında değişen bir meseledir.

Allah’ın hükmünü inkar ettiklerini, beşeri kanunlar koymayı helal saydıklarını, Allah’ın hükümleriyle beşeri hükümleri eşit gördüklerini veya beşeri hükmü daha üstün gördüklerini, beşeri hükmü Allah’In dinine nispet ettiklerini açıkça görmemiz haricinde yöneticilerin mürtet olduklarına hükmetmeye şiddetle karşı çıkmak, yine bunlardan birini irtikap ettikleri sabit olduğunda ise tekfir etmek, selefin menhecinden öğrendiğimiz şeydir.

Lakin cemaatle namazı ve haccı yasaklamak; Allah’ın dininde hükmetmeye kalkma despotluğudur! Bu yasağı Allah’ın dininin gereği olarak lanse etmek, beşerî despotluğu Allah’ın dinine nispet etmektir! Maskeli ve mesafeli namaz uydurmak beşeri hükmü Allah’ın dinine nispet etmektir. Bu küfür, tekfirinde icma edilen Cengizin Yasık kanunnamesinden bile daha açık bir küfürdür. Cengiz han bile cemaatle namazı yasaklamaya cüret edememişti!

Tedebbür edenler için Ebu Umame radiyallahu anh’ın rivayet ettiği şu hadis gayet açıktır:

لَتُنْتَقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتُقِضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا: الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ: الصلاة

İslam’ın kulpları teker teker eksilecek, her bir kulp eksildikçe insanları bir sonrakine teşebbüs edeceklerdir. İlk eksilen Hüküm meselesi, sonuncusu ise namazdır!” (İbn Hibbân 6715) Ahmed (5/251) Taberânî Mu'cemu'l-Kebîr (8/98) Hadis sahihtir.)

Evet, Allah’ın indirdiğiyle hükmetme meselesi, raşid hilafetin sona ermesinden itibaren eksilmeye başlamış, nihayet tamamen kaldırılmıştır. Putkafa kamal’in eliyle hükmün son halkası eksilmiştir. Namaz konusunda önce Türkçe ezan uydurulmuştu. O zamanda insanlar bunu kabullenmediler ve bu açık küfürde taguta itaat etmediler, bu küfür kalıcı olmadı. Lakin son eksilecek halka olan namaz, kendisini İslam’a nispet eden, hatta İslam kahramanı zannedilen, lakin Yahudiliklerini gizleyen İslam düşmanları eliyle önce yasaklanmış, sonra meşru olan şeklinden başkalaştırılarak şekil verilmiş, "namaz kılacaksanız bizim emrettiğimiz şekilde kılacaksınız, Allah’ın ve rasulünün emrettiği şekilde kılamazsınız" denilmiş, buna kılıf olarak da cahiliyye hurafesi olan “Hastalık bulaşması” yalanını gerekçe göstermişlerdir! Evet, kim bunları ve bu konuda onlara gönülden itaat edenleri tekfir etmiyorsa kendisi apaçık kâfirdir! Böyle bir namazı onaylamak, Allahı ve rasulünü yalanlamanın en açık şekillerindendir! Bundan daha açık bir küfür örneği bulmak çok zordur!

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)