Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

14 Mart 2021 Pazar

Sahih Rivayetlerle Ahiret Hayatı

  Sahihu Buduri's-Safira Li'l-Celaleddin es-Suyutî 

İmam Suyuti'nin kitabından sahih rivayetleri çıkararak tercüme ve tahric eden: 

Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Kıyametin kopması, sura üflenmesi, haşir, hesap, mizan, cennet, cehennem gibi ahirete iman konusuna giren konularda en kapsamlı kitaplardan biri olan, İmam Suyuti'nin Buduru's-Safira kitabından zayıf ve uydurma rivayetlerin, Ehl-i Sünnetin selefinin menhecine aykırı bâtıl tevillerin çıkarılarak yalnızca sahih ve hasen rivayetlerin tercüme ve tahric edildiği bir çalışmadır. Şu sıralarda kitabın beceriksiz bir muhakkik tarafından özensiz tahriç yapılan arapça baskısının tam metin tercümesi de İ'tisam yayınlarından 2 cilt halinde çıkmış bulunmaktadır.

İndirmek veya okumak için buraya tıklayın

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)