Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

17 Aralık 2020 Perşembe

İbn Tahir el-Makdisi'nin Akide Kitabında Kıyas ve Re'yi Reddetmesi

 

Muhammed b. Tahir el-Makdisi rahimehullah, Ehl-i Sünnet akidesini açıkladığı el-Hucce Ala Târiki’l-Mahacce kitabında (39. Madde) şöyle demiştir:

Ahmed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in dininde gelen naslarla hüccet getirilir, kim bu konuda kıyasla konuşursa hüsrana uğrar.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bugün dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimeti tamamladım ve sizin için din olarak İslam’dan razı oldum.” (Maide 3)

Kitapta bir şeyi eksik bırakmadık.” (En’am 38)

Bunun rivayetlerden beyanı: Bize Ahmed b. Ali, Ali b. el-Huseyn’e ulaşan isnad ile haber verdi, o babasından, o da Ali b. Ebi Talib radiyallahu anh’den rivayet etti: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “İlk kıyas yapan iblistir. Kıyas yapmayın.”

Bize Ahmed b. Muhammed, Ebu Zer radiyallahu anh’e ulaşan bir isnad ile şöyle dediğini rivayet etti: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi semada kanat çırpan bir kuş hakkında dahi bilgi vermeden terk etmedi.”

Bize Ebu Muhammed el-Hatib isnadıyla İbn Tavus’tan, o da babasından, Ömer radiyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet etti: “Bize meydana gelmemiş şey hakkında sormak helal değildir. Muhakkak ki Allah Teâlâ olacak şeyleri açıklamıştır.”

Bize Ebu Bekr el-Edîb, isnadıyla Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail (el-Buhârî)’den şöyle dediğini rivayet etti: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı Allah’ın kitabını ve nebisi sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini zikrederler, aralarında ne bir re’y ne de bir kıyas söz konusu olmazdı.”

Bize Ebu’l-Kasım Ali b. el-Haşşab İmam Ahmed b. Hanbel’e ulaşan isnadıyla şöyle dediğini rivayet etti: “Şafii’ye kıyas hakkında sordum, “Zaruret halinde olur” dedi.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)