Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

11 Mayıs 2021 Salı

Maskeyle Namazın Caiz Olmadığında Fakihlerin İttifakı

 

Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda elbiseyi sarkıtmayı ve kişinin ağzını örtmesini yasakladı.”[1]

El-Mevsuatu’l-Fıkhiyyeti’l-Kuveytiyye’de (32/210) şöyle denilmiştir: “Fakihler namazda telessümün mekruh olduğu hususunda ittifak ettiler. Zira Ebu Hureyre radiyallahu anh’ın rivayet ettiği hadiste Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin namazda ağzını örtmesini yasaklamıştır. Telessüm; Şafiilere göre ağzı örtmek demektir. Hanefiler ve Hanbeliler’e göre ağzı ve burnu örtmektir. Malikilere göre ise alt dudağa kadar olan kısmı örtmektir.”[2]

İbn Kudame, İmam Ahmed’in namazda ağzı örtmeyi çirkin gördüğünü rivayet etmiştir.[3]

Nitekim bütün fıkıh kitaplarında bu husus ittifakla belirtilmektedir.

Mecusiler ateşe ibadet ederlerken ağızlarını örterler:

El-Aynî şöyle demiştir: “Namazda ağzı örtmenin yasaklanmasının hikmeti; Mecusilerin ateşe ibadetleri esnasında yaptıklarına benzemesidir. Nitekim el-Muhit sahibi de böyle demiştir.”[4]

El-Muhit sahibi ile kastedilen Ebu Hayyan’dır. Nitekim bunu Ebu Hayyan’dan Şevkani[5] ve İbn Rislan er-Ramlî[6] de rivayet etmişlerdir.

Aynısını el-Behutî[7], İbn Teymiyye[8] Şurunbilali el-Hanefî[9] ve Mahmud Muhammed Hattab es-Subkî[10] de söylemişlerdir

Hanefilerden el-Kâsânî şöyle demiştir: “Namazda ağzı örtmek çirkindir. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bundan yasaklamıştır. Zira ağzı örtmek kıraat ve meşrû zikirlere mani olur. Şayet eliyle ağzını örterse elin sünnetini terk etmiş olur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Ellerinizi namazda tutun” buyurmuştur. Eğer bir kumaş ile ağzını örterse mecusilere benzemiş olur. Çünkü onlar ağızlarını ateşe ibadet ederken örterler. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem namazda telessümü (yüzü de örtecek şekilde sarınmayı) yasaklamıştır. Ancak esnemeyi def etmek için geçici olarak ağzı örtmekte sakınca yoktur.”[11]

Er-Reddu’l-Muhtar’da İbn Abidin şöyle der: “et-Tahtavi Ebu Mes’ud’dan namazda ağzı örtmenin haramlığını nakletmiştir.”[12]

El-Mubarekfuri şöyle demiştir: “Hadis kişinin ağzını örterek namaz kılmasının haram olduğuna delalet etmektedir. Bu yasağın hikmeti, kıraate ve meşrû zikirlere mani olmasıdır. Şayet ağzını eliyle örterse ele düşen sünneti terk etmiş olur. Eğer bir kumaş ile örterse mecusilere benzemiş olur. Çünkü onlar ateşe ibadet ederken bu şekilde sarınırlar.”[13]

Tayyibî, Munavî ve es-San’anî dediler ki: “Kişinin (namazda) ağzını örtmesini yasakladı” çünkü bu cahiliyye fiilidir. Onlar sarık sardıklarında ağızlarını da örterlerdi, bundan yasaklandılar. Çünkü bu bazen kıraatin tamam olmasına veya secdelerin kemaline mani olur.”[14][1] Hasen. İbn Huzeyme (772, 918) İbn Hibban (6/117) Hakim (1/384) Ebu Davud (643) İbn Mace (966)

[2] Haşiyetu İbn Abidin(1/439) Haşiyetu’d-Dusuki (1/218) el-Mecmu (3/179) Keşşafu’l-Kına (1/275)

[3] El-Mugni (2/299)

[4] El-Aynî, Şerhu Suneni Ebi Davud (3/181).

[5] Şevkani Neylu’l-Evtar (2/92)

[6] İbn Rislan Şerhu Suneni Ebi Davud (4/94)

[7] Er-Ravdu’l-Merbu (s.75)

[8] İbn Teymiyye Şerhu’l-Umde (4/358) İktizau’s-Sirati’l-Mustakim (1/384-85)

[9] Meraki’l-Felah (s.128)

[10] Menhelu’l-Azbi’l-Mevrud (5/33)

[11] Kasani Bedaiu’s-Sanai (1/506)

[12] Seharenfurî Bezlu’l-Mechud (3/587)

[13] Mir’atu’l-Mefatih (2/480)

[14] Tayyibi Şerhu’l-Mişkat (3/967) Feyzu’l-Kadir (6/315) es-San’anî et-Tenvir Şerhu’l-Camii’s-Sagir (10/542)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)