Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

23 Aralık 2012 Pazar

Konuşma ve Dinleme Edeplerinden...

Hikmet sahiplerinden biri oğluna şöyle nasihat etti:
"Ey oğlum!
* Güzel konuşmayı öğrendiğin gibi, güzel dinlemeyi de öğren.
* İnsanlar senin konuşmaktan çok dinlemeye olan hırsını bilsinler.
* Yapmaktan vazgeçmen gereken şeyleri söylemekte acele etmekten sakın.
* Ta ki insanlar senin yapmayacağın bir şeyi asla söylemeyeceğini bilsinler."
 
Dediler ki:
* Kimseye konuşma ile galip gelmemek,
* Başkasına sorulan soruya onun adına cevap vermemek,
* Bir şey anlatıldığında o konuda tartışmamak ve lüzumsuz yere o konuya dahil olmamak,
* Anlatılan şeyi bildiğini göstermeye çalışmamak,
* Arkadaşınla konuştuğunda onu delil ile muaheze etmek ve ona bir çıkış yolu bırakmak
* Ona karşı zafer kazanma edalarına girmemek
* Ve güzel konuşmanın öğrenildiği gibi güzelce dinlemeyi de öğrenmek güzel edeptendir.
 
İbn Abdirabbih el-Endulusî, Te'dîbu'n-Nâşiîn Biedebi'd-Dunya ve'd-Dîn (s.71-72)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)