Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Ekim 2014 Cumartesi

Allah İçin Sevdiklerime Nasihat: Salih Kul Kimdir?

Salih kul; Allah’ın haklarını ve insanların haklarını eda eden kimsedir. Salih amelini, insanlardan övgü almak için açıkta yapmaz, bilakis onu, kendisiyle rabbi arasında bir sır kılar. Zira insanlar kimseyi cennete ya da cehenneme sokamaz, onu dünyada mutlu edip üzüntüsünü gideremez. Rızık, mal, çocuk ve makam veremez. Bunların hepsi sadece Allah’tandır. Yalnız O’na ibadet et ve kulluğunda sabret. O’nun bir adaşını/benzerini biliyor musun?
Amelini insanlar için değil, Allah için yap ki seni Allah da sevsin, insanlar da sevsin.
Eğer salih amelinden insanlar için bir pay kılar ve onların seni övüp beğenmelerini ararsan, seni seven adalet sahibi kimseler senden buğzetmeye başlarlar ve Rab Azze ve Celle de maksadındaki bozukluğa göre sana muamele eder.
Eğer samimi, ittiba eden, iffetli bir kimse isen belaya sabret! Eğer seni eleştirenler adalet sahipleri ise, sen Aişe annemizden daha hayırlı olamayacaksın ve İmam Buhari’den daha alim değilsin!  O ikisi eleştirilmeye ve kötülenmeye sabrettiler de, bunların sonu güzel oldu. Onların övgüleri aleme yayıldı, onları kullar da sevdiler, yerin ve göğün rabbi de sevdi.
Kim insanların öfkesine rağmen Allah’ı razı ederse Allah insanları da o kimseden razı kılar.  Kim de Allah’ın öfkesine rağmen insanları razı etmeye kalkarsa Allah ona öfkelendiği gibi, insanları da ondan nefret ettirir. Bu sözleri, Aişe radıyallahu anha, Muaviye b. Ebi Sufyan’a tavsiyesinde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den naklederek yazmıştı.
Katade dedi ki: Hirem b. Hayyan şöyle dedi: “Kalbiyle Allah’a yönelen hiçbir kul yoktur ki, Allah müminlerin kalplerini ona yönlendirmesin. Böylece onu rızıklandırır ve sevdirir.” (Siyeru A’lami’n-Nubela 4/49)
Yazan: Ebu Abdillah Mahir b. Zafir el-Kahtani
Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)