Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Ekim 2014 Salı

Bid'at Sahibi ile Mubtedî' (Bid'atçi) Arasındaki Fark


Soru: “Bid’at sahibi ile mubtedi (bid’atçi) arasındaki fark nedir?”
Muhammed b. Ömer Bazemul’un cevabı: “Bid’at sahibi; bid’at bir söz/görüş söyleyen veya bir bid’at işleyen, fakat kendisine hüccet ikame edilmemiş olan kimsedir.
Eğer ona hüccet ikame edilir de hevaya uyarak ve şahsi görüşü delilin önüne geçirerek hücceti reddederse o bir mubtedi’ (bid’atçi)dir, heva ehlidir. Onun Ehl-i Sünnet katında bir saygınlığı yoktur. (mütercimin eki: Yani müslümanların yöneticisi, hüccet ikamesinden sonra ona had cezası uygular.)
Burada hüccet ikamesinin ilim ve irade şartlarının yerine gelmesine ve cehalet, hata ve te’vil gibi engellerinin kalkmasına ihtiyacı olduğu düşünülmelidir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)