Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Ekim 2014 Salı

Bid'at Çıkarandan Sakındırmak Selefin Yoludur


Soru: “Şerhu Usuli İtikadi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa kitabında rivayet edildiğine göre Asım el-Ahvel, Katade’nin şöyle dediğini rivayet ediyor: “Ey Ahvel! Kişi bir bid’at çıkardığı zaman sakındırıncaya kadar onu anlat” Bu eserin manası nedir?

Muhammed b. Ömer Bazemul’un cevabı: “Katade’den gelen bu eser, dinin iki esas üzerine kurulu olduğundan hareketle söylenmiştir:
Birinci esas: Allah’tan başkasına ibadet etmememiz.
İkinci esas: Allah’a; meşru kılınanlardan başkasıyla ibadet etmememiz.
Bu durum, bid’at ehlinden de sakındırmayı gerektirir. Çünkü bid’at ehlinin yolu, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde bulunduklarına aykırıdır.
Katade rahimehullah arkadaşlarına bu esası öğreterek: “Kişi bir bid’at çıkardığı zaman sakındırıncaya kadar onu anlat” diyor. Yani insanları ondan sakındır, insanlar o adamdan sakınsın demek istiyor. İşte bu salih selefin yoludur. Onlar, meşhur olduğu ve tanındıkları zaman bid’at ashabını anlatırlar, insanları ondan sakındırırlardı. Özellikle de insanların onlardan etkilenmeleri endişesi söz  konusu ise.
Bu rivayette, selefilerin bid’at ehlini çokça reddetmeleri ve onlardan sakındırarak anlatmaları sebebiyle onları kötüleyenlere reddiye vardır. Çünkü Katade rahimehullah, alimlerin üzerinde bulundukları menhece işaret etmiştir.”
Link: http://www.bazmool.net/fatawa/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%8C-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9%D8%8C-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)