Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

24 Ocak 2016 Pazar

Şeyh Mukbil b. Hâdi Rahimehullah Hakkında Alimlerin Övgüleri

Şeyh Mukbil b. Hâdî Rahimehullah Hakkında Âlimlerin Övgüleri
Ebu Muaz el-Çubukâbâdi

1- Şeyh Allame Muhammed Nasiruddin el-Elbânî rahimehullah

“Şeyh (Rebi b. Hadi) el-Medhali ve Şeyh Mukbil el-Vadiî’yi tenkid eden ya cahildir ki ona öğretilir, ya da hevâ sahibidir. Onun da şerrinden Allah’a sığınılır. Allah’ın onu hidayet etmesini ya da belini kırmasını dileriz.”[1]
“Hepinize nasihatim dinî ilim talep etmenizdir.” Dediler ki: “Nerede ey şeyh?” el-Elbani dedi ki: “Yemen’de şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadiî kardeşimiz ders veriyor. Size geç kalmadan oraya gitmenizi öğütlerim. Zira ertelemek şeytandandır.”[2]

2- Allame Abdulaziz b. Abdillah b. Baz Rahimehullah

Şeyh b. Baz rahimehullah’a Şeyh Mukbil’in davetinin Yemen’de ve başka yerlerde yayılması anlatılınca: “Bu ihlasın sonucudur, bu ihlasın sonucudur” dedi.[3]
Şeyh Muhammed el-Adenî dedi ki: “Medine’deki Camiatu’l-İslamiyye talebelerinden Faziletli kardeş Abdurrahman el-Aslani bana şöyle haber verdi: “Tezkiye için Şeyh b. Baz’a gittim ve: “Senden Camiatu’l-İslamiyye için tezkiye istiyorum ey şeyh!” Bana: “Sen nereden geliyorsun?” dedi. Ben de: “Yemen’den” dedim. Şeyh b. Baz dedi ki: “Yanınızda Şeyh Mukbil vardır. O benden daha bilgilidir ve muhaddistir. Ona git.”[4]

3- Allame Muhammed b. Salih el-Useymin Rahimehullah

İbn Useymin rahimehullah dedi ki: “Şeyh Mukbil’i bir müceddid kabul ediyorum.”[5]
Yine dedi ki: “Şeyh Mukbil imamdır.” Bazıları Şeyh Mukbil hakkında ta’n edici bazı sözler ile itiraz edilince İbn Useymin: “Şeyh Mukbil bir imamdır, Şeyh Mukbil bir imamdır” dedi.[6]

4- Allame Ahmed b. Yahya en-Necmî Rahimehullah

Şeyh en-Necmî rahimehullah dedi ki: “Şüphesiz ki Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah selefî bir âlimdir. Kitaplarında selefî menheci ikrar etmiş ve ona davet etmiştir. Öğrencilerine bu selefî menheci öğretmiştir. O, her duasına Allah Azze ve Celle’nin tevhidi ile başlamıştır ki, arkadaşı onun Allah’a sadece dua ettiğini sanır. Şirkin bütün çeşitlerine karşı harp etmiş, sünneti yaymış ve bid’atlerle savaşmıştır…”[7]

5- Allame Salih b. Fevzan el-Fevzan Hafazahullah

Şeyh Fevzan şöyle demiştir: “Faziletli şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadii rahimehullah’ın hayatının son zamanlarında verdiği sohbete katıldım. Hakkı açıkladı, batılı reddetti, Suud devletinin İslam’a ve müslümanlara yaptığı güzel hizmetleri itiraf etti. Bu, büyük bir alimden hakka dair bir şahitliktir. Allah ona Yemen’de ve başka yerlerde Allah’a davetinden, faydalı ilmi yaymasından, akideyi tashih etmesinden ve sünnete teşvik etmesinden dolayı hayırlı karşılık versin. Allah O’nun gayretlerini faydalı kılsın ve kendisine büyük ecir ve sevaplar yazsın.”[8]

6- Allame Rebi B. Hadi el-Medhali Hafazahullah

Şeyh Rebi, Şeyh Mukbil rahimehullah hakkında şöyle demiştir: “O Yemen diyarında Müceddiddir. Abdurrazzak es-San’anî’den beri bugüne kadar el-Vadiî gibi daveti yerine getiren ve tecdid eden kimse bulunmamıştır.”[9]
Yine şöyle demiştir: “Vallahi bu adam beni dehşete düşürmüştür. Muaz b. Cebel radiyallahu anh’den bu zamana kadar onun benzerini görmedim. Es-San’anî, İbnu’l-Emir, eş-Şevkani ve benzerleri geldi ise de onların davetleri bu kadar geniş kapsamlı olmamıştı.”[10]
Yine şöyle demiştir: “Şeyh Mukbil el-Vadiî (vefatı:1422 hicri) allame, muhaddis, mücahid, Yemen’deki selefi davetin müceddidi, eş-Şeyh Mukbil b. Hadi b. Mukbil b. Kaide el-Hemedani el-Vadiî, Âl-u Ruşd kabilesinden. Allah ona rahmet etsin. Bâtıl ehline, Rafizilere, komunistleri, Sufilere ve sapmış gruplara karşı kınından sıyrılmış bir kılıç idi.”[11]


[1] Silsiletu’l-Hedyi ve’n-Nur (1/851) Ebu’l-Hasen Mustafa b. İsmail’in Allame el-Elbani’ye 9/7/1416 tarihli sorusu.
[2] Ebu’l-Fida Ma’mer b. Abdilcelil el-Kudsi, Şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadiî rahmetullahi aleyh ve Daru’l-Hadis Bidamac (s.80)
[3] Abdulhamid b. Yahya el-Hacuri, el-Beyanu’l-Hasen Bitercemeti’l-İmam el-Vadiî (s.33)
[4] Ebu Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Mansur el-Adînî, el-İmamu’l-Ulmaî Mukbil b. Hadi el-Vadiî (s.206)
[5] Nebzetun Muhtasaratun Min Nasaihi Validi el-Allame Mukbil b. Hadi el-Vadiî (s.46)
[6] El-Beyanu’l-Hasen Bitercemeti’l-İmam el-Vadiî ve ma Ahyahu Mine’s-Sunen (s.33)
[7] Ebu Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Mansur el-Adînî, el-İmamu’l-Ulmaî Mukbil b. Hadi el-Vadiî (s.208)
[8] Eş-Şeyh Mukbil b. Hâdi el-Vadii rahmetullahi aleyh ve Dari’l-Hadis Bidamac (s.81)
[9] Nebzetun Muhtasaratun Min Nasaihi Validi el-Allame Mukbil b. Hadi (s.46)
[10] Şeyh Yahya el-Hacuri, El-Bedru’t-Temam Fi Resai’ş-Şeyhi’l-İslam el-İmam el-Muceddid Mukbil b. Hadi el-Vadii Rahimehullah (s.21)
[11] Eş-Şeyh Mukbil b. Hâdi el-Vadii rahmetullahi aleyh ve Dari’l-Hadis Bidamac (s.84)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)