Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

26 Ocak 2013 Cumartesi

Bilinen Selam Lafzından Başkasıyla Gayri Müslime Selam Vermek Caiz midir?


 

Şeyh el-Elbani es-Sahiha’da (2/321) şöyle demiştir: “Allahu a’lem bu caizdir. Çünkü hadiste zikredilen yasak selam hakkındadır. Alkame’nin şu sözü bunu destekler: “Abdullah (b. Mesud) hristiyan rahiplerine ancak işaretle selam verirdi” Bunu Buhari (1104), “İbn Mesud (gayri muslimlere) işaret şeklinde selam vermeyi caiz görmüştür. Çünkü bu müslümanlara has selam değildir. Onlarda da selam bu şekildedir” şeklinde başlık olarak tahric etmiştir.

Bunun anlamı, gayri muslimlere: “Nasıl sabahladın?, hayırlı sabahlar, iyi akşamlar, günaydın ve benzeri sözler söylememizin caiz olmasıdır.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)