Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

13 Ocak 2013 Pazar

Cünüp ve Hayızlı’nın Mushafa Dokunması Hakkında


Umumiyetle Şeyh el-Elbânî’nin hadisler hakkındaki değerlendirmelerini nakleden “sahihhadisler.com” sitesinin fetva bölümünde şu şekilde bir soru ve cevabı zikredilmiştir:
Soru: Bir kardeşimiz: “Bazı kimseler, kadın hayızlı iken Kur’an’ı Kerim okuyabilir diyorlar. Bundan dolayı camilerde hayızlı kadınlar Kur’an’ı Kerim okuyorlar. Ben vicdan azabı çekiyorum onları ikna etmem için bana yardım eder misiniz” diye sormuş.
Cevap: Kadın hayızlı iken Kur’an’ı Kerim okuyamaz, çünkü haramdır…
Bu cevabın ardından Şeyh el-Elbani’nin rivayet yolları ile sıhhatine hükmettiği: “Kur’an’a ancak temiz kimse dokunabilir” mealindeki birkaç hadis ile sahabe ve tabiinin görüşleri zikredilmiştir. Fetvanın sonunda şu ibare nakledilmiştir:
Bu hadisleri Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) mükemmel bir şekilde tahric etmiş sonra da özet olarak şöyle demiştir: “Bu hadislerin sahihliğinde gönül mutmaindir. Özellikle sünnet İmam Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi Aleyh) ve arkadaşı İmam İshak bin Rahuveyh (Rahmetullahi Aleyh) bu hadisleri hüccet kabul edip sahihlemişlerdir.”Albâni İrva: 1/158-159
Bu fetvayı okuyanlar Şeyh el-Elbani’nin cünüp ve hayızlı kimsenin Mushafa dokunamayacağı ve Kur’ân okuyamayacağı görüşünde olduğunu zannederler. Lakin Şeyh el-Elbani rahimehullah’ın görüşü bu yönde olmadığı gibi, cünüp ve hayızlı’nın Kur’an okumasını yahut Mushafa dokunmasını nehyeden bir delil de sabit olmamıştır. Allah'ın dininde delilsiz olarak bir şeye "haram" demek büyük bir mesuliyettir. Bu fetvada Şeyh el-Elbani'nin adının karıştırılması da iftiraya benzeyen bir tedlistir.
Şeyh el-Elbani’nin mesele hakkındaki görüşüne gelince, Şeyh el-Elbani’nin eserlerinden derlenen fetvalarında, Temamu’l-Minne kitabından şöyle nakledilmiştir:
Soru: “Kur’an’a ancak tahir/temiz kimse dokunabilir” hadisinde geçen tahir/temiz ile kastedilen nedir?
Cevap: “Kur’an’a ancak tahir/temiz kimse dokunabilir” hadisinde geçen tahir/temiz kimse ile kastedilen; ister cünüp, ister abdestsiz, ister hayızlı ve isterse bedeninde necaset bulunan kimse olsun, mümin kimsedir. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem: “Mümin necis olmaz” buyurmuştur. Bu hadisin sahih oluşunda ittifak vardır. Burada kastedilen, müşriğin Kur’an’a dokunmamasıdır. Bu tıpkı: “Düşman topraklarına Kur’an ile yolculuk yapmaktan yasaklandı” hadisi gibidir. Bu hadisi Buhari ve Muslim rivayet etmişlerdir. Bu meseleyi Şevkani, Neylu’l-Evtar kitabında genişçe açıklamıştır. Daha fazla tahkik isteyen oraya baksın. Hadisin rivayet yollarını İrvau’l-Galil’de tahric ettim. Dileyen oraya baksın.” (Elbani’nin Temamu’l-Minne (s.107) adlı eserinden)
Elbani, Mecmuu’l-Fetava (1/44)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)