Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

21 Nisan 2020 Salı

Cuma Namazını Terk Etmenin HükmüSeleften ve haleften birçok alimler Cuma namazını mazeretsiz olarak terk etmenin küfür olduğunu açıklamışlardır. Nitekim “Kim namazı terk ederse kâfir olur” hadisi, Cuma namazını da kapsamaktadır.
Muhammed b. Ali el-Kercî el-Kassab rahimehullah, Nuketu’d-Dalle Ale’l-Beyan (1/491) adlı eserinde, Said b. Cubeyr rahimehullah’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Kim kasten namazı terk ederse kâfir olmuştur. Kim zekâtı terk ederse kâfir olmuştur, kim kasten haccı terk ederse kâfir olmuştur. Kim ramazandan bir gün oruç terk ederse kâfir olmuştur. Kim kasten Cuma namazını terk ederse kafir olmuştur.”
İbn Salah rahimehullah, Fetavasında (1/256) Cuma namazını terkin hükmü hakkında verdiği bir fetvada şöyle demiştir:
Meselenin hükmüne delalet eden özel delil, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan rivayet edilen, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisidir: “Kim zorunlu bir sebep olmaksızın Cuma namazını terk ederse silinmeyen ve değişmeyen bir kitapta münafık olarak yazılır.” Şafii rivayetlerden bazısında “üç cumayı terk ederse” şeklinde zikretmiştir. Cuma namazını ve diğer farz namazları kapsayan nasta kararlaştırılan şey, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Kim namazı terk ederse kâfir olur” hadisidir. Eğer bununla kâfire gerekli olan öldürülme hükmü kastedilmişse öyledir. Ama eğer münafık kastediliyorsa onun öldürülmesi, nifakını açıkça ortaya koymasıyla olur. İlim Allah Subhanehu ve Teâlâ katındadır…”
İbn Hacer el-Heytemî el-Minhacu’l-Kavîm’de (s.201) namazın terki bölümünde şöyle demiştir: “Cuma namazını terk eden kimse öğle namazını kılsa dahi kâfir olur. çünkü cumanın kazası düşünülemez ve öğle namazı onun yerini tutmaz.”
Yine el-Heytemi ez-Zevacir’de (1/249) şöyle demiştir: “Şayet kişi: “Cuma kılmayacağım, öğle namazı kılacağım” derse katımızda sahih olan kavle göre o kimse öldürülür. Çünkü bu kimse namazın aslını terk etmiş menzilesindedir.”
İbn Baz Fetavasında (13/163) şöyle demiştir: “Bazı âlimler Cuma namazının terkinin küfür ve irtidat (dinden çıkış) olduğunu söylemişlerdir.”
Lecnetu’d-Daime fetvalarında da (7/87) şöyle denilmiştir: “Bazı alimler dediler ki Cuma namazını veya beş vakit namazdan birini, farz oluşunu inkar etmese dahi tembellik ve gevşeklikle terk eden kafir olur.” Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Kişi ile küfür veya şirk arasında namazın terki vardır” hadisi Cuma namazını da kapsar. Bunu Muslim Sahih’inde rivayet etmiştir…”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)