Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Nisan 2020 Cumartesi

Hastalık Bahanesiyle Cuma ve Cemaat Namazlarını İptal Edenlere!“Sağlıklı müslümanların Cuma ve cemaatleri korona hastalığı sebebiyle terk etmeleri caiz midir?
Birincisi: Allah yolunda savaş anında gerçekleşen düşmandan korku halinde dahi cemaatle namaz sakıt olmazken vehmî bir hastalık korkusu sebebiyle nasıl sakıt olabilir? . “Sen de aralarında bulunup onlara namaz kıldırırken onlardan bir kısmı seninle beraber dursun ve silahlarını da alsınlar.” (Nisa 102)
İkincisi: Bu salgınlar ve hastalıkların hakiki sebebi günahlar ve masiyetlerdir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Size isabet eden her musibet, ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Çoğunu da affeder.” (Şura 30)
Yaptıklarının bir kısmını tatmaları için, insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki dönerler.” (Rum 41)
Allah Teâlâ çarenin ancak tevbeyle Allah’a dönmek, bağışlanma dilemek, namaz, kıraat ve dua… olduğunu açıklamamış mıdır? Bize farz kılınanlarının bazısını, Cuma ve cemaatleri terk etmek midir çözüm?
Üçüncüsü: Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde ve kendinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta olmasın..” (Hadid 22)
De ki: “Allah’ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet etmez. O, bizim mevlamızdır. Onun için mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.” (Tevbe 51)
De ki: “Evlerinizde de olsanız haklarında öldürülmeleri yazılmış olan kimseler yatacakları yerlere giderlerdi.” Bu, Allah’ın sinelerinizdekini imtihan etmesi ve kalplerinizdekini temizlemesi içindir. Elbette ki Allah sinelerde olanı hakkıyla bilendir!” (Al-i İmran 154)
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bil ki bütün ümmet sana fayda vermek için bir araya gelseler, Allah’ın senin için yazdığından başkasıyla sana faydalı olamazlar. Yine sana zarar vermek için bir araya gelseler, Allah’ın senin için yazdığından başkasıyla bir zarar veremezler.” Ahmed ve Tirmizî rivayet etmiş, Tirmizî hasen, sahih demiştir.
Kaza ve kadere imanımız, Allah Azze ve Celle’ye tevekkülümüz, bizi bize farz kılınan Cuma ve cemaat namazlarını hastalık ve başka korkular sebebiyle terk etmemize mani olmuyor mu?
Dördüncüsü: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem taun hastalığına karşı ne yapacağımızı anlatmamış mıdır? Bir yerde taun varsa oraya girmemiz ve oradan çıkmamız caiz değildir, Peki cemaatle namazı terk etmek diye bir şey zikredilmiş midir?
 Beşincisi: Ömer b. el-Hattab radiyallahu anh zamanında taun hastalığı çıkmış, o da bu meselede muhacirlerle ve ensar ile, sonra fetihte müslüman olanlarla istişare etmiştir. Peki bu sebeple Cuma ve cemaat namazını iptal ettiler mi?
Altıncısı: Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: “Sabır ve namazla yardım isteyin.” Burada yardım istemek, namazın mescidde ikame edilmesiyledir, tıpkı Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in eda ettiği gibi. Peki Allah’tan Cuma ve cemaatleri terk etmekle mi yardım istenir?
Yedincisi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kim sabah namazını cemaatle kılarsa o Allah’ın güvencesindedir…” Allah’ın güvencesinde olmak bize yetmiyor mu? “Allah kuluna kâfi değil midir?”
Sekizincisi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine’de yırtıcı hayvanların da çokça olduğu bir zamanda, gözleri görmeyen ve kendisini mescide götürecek kimsesi olmayan kimsenin cemaatle namazdan geri kalmasına izin vermemişken, sağlıklı kimselerin sırf hastalık korkusu bahanesiyle cemaatle namazı terk etmelerine nasıl izin verilebilir?
Dokuzuncusu: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem önemli bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman namaza sarılırdı. Peki ya bizi korona virüsü endişelendirdiği zaman Cuma ve cemaatle namazı terk etmeye mi sarılacağız?
Onuncusu: Bütün İslamî şehirlerde tek bir camide cemaatle namaz kılınıyor. Müslümanlar başka zamanlarda da veba ve tauna yakalanmışlardı. Peki tarih boyunca müslümanların alimlerinden herhangi biri veba ve taun sebebiyle mescidlerin kapatılmasına fetva vermiş midir?

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)