Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Nisan 2020 Çarşamba

Cuma ve Cemaatleri Yasaklayanların Tekfirindeki İcmâ

Cuma ve cemaat namazlarının iptaline ve yasaklanmasına fetva vermek, dinde bilinmesi zorunlu ve mütevatir bir hükmün inkarıdır. Cuma namazını mazeretsiz olarak terk etmek ve bu terki helal saymak apaçık küfürlerdendir. Bu konuda yöneticilere itaat etmek, küfür olan hususta taguta itaat demektir. 
Yöneticilere yaltaklık için dinin hükümlerini savsaklayanlar ancak Bel'am'laşmış kimselerdir. Dinde bilinmesi zorunlu esaslardan birini, bir ayeti, sahih bir hadisi, farzlardan birini, haramlardan birini inkar, yahut haramlığında icma olan bir şeyi helal saymak, helalliğinde icma olan bir şeyi haram saymak, bu fiil sahibinin durumuna göre irtidatına hükmetmeyi gerektiren bir durumdur ve bu konuda hiçbir alim ihtilaf etmemiştir. 
Kıble ehlinden muayyen şahısların tekfirinden sakınmak meselesi ise günah sebebiyle tekfirden veya sahibinin mazeret sahibi olabileceği konular hakkındadır. Nitekim ashab, kıble ehlinden oldukları, namaz kıldıkları, şehadet kelimelerini söyledikleri halde Museylemetu'l-Kezzaba tabi olan ve zekatı inkar eden Hanife oğullarını tekfir etmek konusunda icma etmişlerdir. Yine kendi fikrinden ve kitap ehlinden aldığı hükümleri Allah'ın dinine nispet ederek Yasık kanunnamesi çıkaran Cengiz Han'ın ve ona tabi olanların tekfiri hususunda da icma edilmiştir.

İbn Batta rahimehullah el-İbane'de (s.211) şöyle demiştir: "Şayet bir kimse rasulle gelen herşeye iman etse ve bunlardan sadece bir şeyi reddetse bütün alimlere göre o kâfirdir."

Alimler, dinde bilinmesi zorunlu olan şeylerden (yani alimlerin de, avamın da bilme imkanına eşit seviyede sahip oldukları) bir hükmü inkar edenin mürted bir kâfir olacağı hususunda icma etmişlerdir.
Bu icmayı nakleden alimlerden bazıları: 
İbn Abdilber et-Temhid (1/142, 4/226)
Kadı Iyad eş-Şifa (2/1073)
İbn Hazm Meratibu'l-İcma (s.177)
Ebu Ya'la el-Mu'temed (s.271)
İbn Kudame el-Mugni (8/131)
İbn Teymiyye Mecmuu'l-Fetava (3/267, 11/404)
İbnu'l-Vezir İsaru'l-Hak (s.116, 121, 138, 415)
Aliyyu'l-Kari Şerhu Fıkhi'l-Ekber (s.242)
İmam Ahmed'den naklen: Tabakatu'l-Hanabile (1/344)
Berbehari Şerhu's-Sunne (s.31)
İbn Nuceym Bahru'r-Raik (5/132)
Fetava'l-Bezzaziye (3/321)
ed-Derdir Şerhu's-Sagir (6/148)
Nevevi Ravdatu't-Talibin (10/64)
Hatib Şerbini Ravdatu't-Talibin (10/65)
Kalyubi Haşiye (4/175)
Mer'i el-Kermî Gayetu'l-Munteha (3/335)
Behuti Keşşafu'l-Kına (6/139)
Lekkani Şerhu Cevhereti't-Tevhid (s.199)
Şevkani ed-Devau'l-Acil (s.34)
es-Sa'dî el-İrşad (s.206) 
Muhammed b. İbrahim Tahkimu'l-Kavanin (s.14)
Muhammed Sultan Ma'sumî ve başkaları... 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)