Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Haziran 2015 Pazartesi

Ufukta Güneş Kaybolunca, Aydınlık Devam Etse Dahi Oruçlu İftar Eder


Şeyh Suleyman b. Sehman’a; “Güneşin kaybolmasından sonra güneşin ışıkları yani güneşin yuvarlağının kaybolmasından sonra devam eden şiddetli kızıllık ufuktan kaybolmadıkça iftar etmek caiz değildir” diyen kimse hakkında soruldu.
Dedi ki: “Bunu diyen mürekkep cahildir. Hem bilmiyor, hem de bilmediğini bilmiyor. Bu görüş, ezanı ve iftarı güneş ışıklarının ufukta kaybolmasına kadar geciktiren rafizilerin  mezhebidir. Onlar iftarı bu vakte kadar geciktirirler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurur: “Ümmetim iftarda acele edip sahuru geciktirdikleri sürece hayır üzere devam eder.”…
Sonra Şeyh Sehman İbn Teymiyye rahimehullah’ın şu sözünü nakletti: “Güneşin yuvarlağının tamamı kaybolunca oruçlu iftar eder. Ufukta devam eden şiddetli kızıllığa itibar edilmez. Bunu öğrendiysen, insanları bu ışıklar ve kızıllık kaybolmadığı için akşam ezanından ve iftar etmekten men eden kişi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in emrettiği şeyi yasaklıyor ve ezanı ve iftarı kızıllığın kaybolup yıldızların görünmesine kadar geciktiren Rafızilerin yaptığı şeyi emrediyor demektir. Nitekim Şeyhulislam (İbn Teymiyye) şüpheleri gideren açıklıkla şunu ifade etmiştir: “Güneş yuvarlağının tamamı kaybolunca, şiddetli kızıllık gitmemiş olsa bile buna itibar edilmez.”
Dureru’s-Seniyye Fi Ecvibeti’n-Necdiyye (5/345-353)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)