Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Haziran 2015 Pazartesi

Zındıkların Cezasını Fertler Uygulayamaz - Şeyh el-Elbanî


Şeyh el-Elbânî’ye şöyle soruldu: “Allah Azze ve Celle’nin dinine ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine hakaret eden kimseye Allah’ın hükmü uygulanmıyorsa kişi kendisi bu azgınlardan birini öldürebilir mi?
El-Elbani: Onlar kimler?
Soran kişi: Modernistler. Allah’ın zatı hakkında, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti hakkında ve selefin tamamı hakkında eleştiri yapıyorlar.
Şeyh el-Elbani: Bu asırda mı?
Birisi dedi ki: “Falan şair ve ona tabi olanlar gibi kimseler. Aralarında arap olanlar da var.”
El-Elbani: Biliyorsun ki had cezalarını yönetici uygular. Fertlerden biri uygulamaz. Bugünkü yöneticiler Allah Azze ve Celle’nin had cezalarını uygulamaktan yüz çevirmişlerdir. Bunun anlamı had cezalarını fertlerin uygulaması demek değildir. Çünkü bu fitneye fitne katar. Eğer falan Müslüman had cezasını uygulamaya kalkarsa, had cezası uygulanan kişinin yakınları da ona saldırır. Böylece fitnelerin dairesi genişler. Bu yüzden Müslümanların her birinin Allah’ın indirdikleriyle hükmeden Müslüman devlet bulunması için gücü yettiği kadar çalışması gerekir. İşte o zaman bütün bu kötülükler gider. Bu da yakın bir zamanda olabilir.”
Rabig Fetvaları 4 nolu kaset soru no: 21 dakika: 28:54

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)