Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

5 Ocak 2018 Cuma

Mukallit Haricilerin Bâtıl Tekfirleri


Muhammed b. Abdilvehhab şöyle diyor: “Allah’ı birlese ve şirki terk etse dahi, müşriklere düşmanlığını açıkça ortaya koymadıkça bir kimsenin müslümanlığı düzgün olmaz.”
Bu söz, seleften bir imamı olmayan bir sözdür. Belli ki İbn Abdilvehhab rahimehullah, Velâ ve Berâ esasına vurgu yapmak istemiştir. Bu sözün mutlak alınması hatadır. Şüphesiz bu meselenin kayıtları ve şartları vardır. Vela ve Berâ'ya dair yazı ve sohbetlerimde bu meselenin ayrıntılarını takip edebilirsiniz.
Lakin Necid ulemasını taklid eden ve kendilerine “Vahhabiler” denilen hariciler, bu söze mutlak bir nas gibi tutunarak müşriklere düşmanlığını açıkça koymadıkları gerekçesiyle birçok müslümanı tekfir etmektedirler. Böylece bir çok konuda naslara ters düşmektedirler. Firavun’un karısı; kocasına ve onun adamlarına düşmanlığını açıkça ortaya koymamıştı. Firavun ailesinden mü’min olanlar, kavimlerine düşmanlıklarını açıkça ortaya koymamışlardı. Bilakis imanlarını gizlemişlerdi. Necaşi kavmine düşmanlığı açıkça ortaya koymamıştı.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)