Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

30 Kasım 2020 Pazartesi

Musnedi Haris Tercümesindeki Hadislerin Sıhhat Dereceleri

 İ'TİSAM YAYINLARINDAN ÇIKAN HARİS B. EBİ USAME MUSNEDİ TERCÜMESİNDEKİ HADİSLERİN SIHHAT DERECELERİ

Hazırlayan: Fevzi Altay

* Kitabın tercümesinin takdiminde "Eser çoğunluğu itibariyle sahih ve hasen hadislerden meydana gelmiş olup..." şeklinde geçen ifadeye aldanılmaması için kitapta geçen hadislerin sıhhat dereceleri Mes'ad Abdilhamid es-Sa'danî'nin tahkikinden istifadeyle hazırlanmıştır.

Link: Buraya Tıklayın

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)