Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Eylül 2013 Salı

Allah'a itaatle aciz kalmak, O'na isyandan ve bid'atten hayırlıdır...


İbn Mes’ud radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Benden sonra birtakım idareciler gelecek ve onlar namazları vaktinden tehir edecekler ve bid'atler çıkaracaklar." Abdullah ibn Mes'ud dedi ki: Onlara yetişirsem ne yapayım?” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ey Abdullah'ın annesinin oğlu, ne yapacağını soruyorsun öyle mi? Allah'a isyan eden kimseye itaat edilmez" (Ahmed 1/400, 409)
Abdullah ibn Amr ibn el-As'tan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birbirine geçirerek şöyle buyurdu: "Pek yakında iyi insanların gidip, geride sözleri ve emanetleri şu parmak­larım gibi birbirine karışmış değersiz insanların kaldığı bir zaman gelecektir. İşte o zaman sizin haliniz nice olur?" Dediler ki:  Ya Rasu­lallah! O zaman bize ne tavsiye edersiniz?” Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Maruf gördünüğüzü alır, münker gördüğünüzü terk edersiniz. Seçtiğiniz iyi kimseleri kabul eder, kötü kimseleri ve avamı terk edersiniz.” (Ebu Davud 4342) İbn Mace (3957) Ahmed (2/220)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)