Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

24 Eylül 2013 Salı

Hakkın Ölçüsü Kişiler DeğildirYa'kûbî, Tarihinde (s.192), Tûsî, el-Emali'de (134) Belazurî Ensabu'l-Eşraf'ta (2/239 no: 296 ve 2/274 no: 358), el-Muhtar, Nehcu'l-Belaga'da (262) Meclisî Biharu'l-Envar'da (22/105) her biri kendi isnadları ile rivayet ediyorlar:
Haris b. Havt el-Leysî, Ali radıyallahu anh'e şöyle dedi: "Aişe, Talha ve Zubeyr'in (Allah hepsinden razı olsun) batıl üzerinde toplanacaklarını mı zannediyorsun?" Ali radıyallahu anh dedi ki:
"Ey Haris! İş sana karışık gelmiş! Aşağı bakarsan yukarıyı göremezsin. Hak ve batıl kişilerle tanınmazlar! Sen hakkı öğren, hakkın ehlini de bilirsin. Batıl'ı öğren, onun da kimden geldiğini anlarsın!
Belazuri bunu (Ebu Ali el-Hasen b. Ali) el-Hirmazî - el-Utbi yoluyla rivayet etmiştir.
et-Tusi; Mufid - Ali b. Muhammed el-Katib - Hasen b. Ali ez-Zaferani - İbrahim b. Muhammed es-Sekafi - Ebu'l-Velid ed-Dubbî - Ebu Bekr el-Huzelî yoluyla rivayet etmiştir. Mufid şiadır. el-Huzeli metruktur.
Kadı Abdulcebbar Tesbitu Delailu'n-Nubuvve adlı kitabında (1/211) muallak olarak Ali radıyallahu anh'den rivayet etmiş, Ebu'l-Muzaffer es-Sem'anî (Tefsirinde), Ragıb el-İsfehani (ez-Zeria'da) Gazali (el-Munkız, İhya ve Mizanu'l-Amel'de), Zemahşeri Keşşaf'ta, İbnu'l-Cevzi Telbisu İlbis'te muallak olarak Ali radıyallahu anh'ten nakletmişler, ilim ehli bu sözün anlamının doğruluğunu tasdikleyerek telakki bi'l-kabul ile kabul etmişlerdir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)