Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

13 Eylül 2013 Cuma

Derneklerin Fitneleri - Salih el-Bekrî


Şeyh Salih b. Abdillah b. Halef el-Bekrî el-Yafiî’nin "el-Berahin ve’l-Beyyinat Fi’t-Tahzir Min Fiteni’l-Cem’iyyat (Derneklerin Fitnelerinden Sakındırma Hususunda Apaçık Hüccet ve Deliller) kitabından:
- Derneklerin fitnelerinden birisi; sabit hadislerin reddedilmesi, bunlara muhalefet edilerek şahsi görüş, kıyas, zevk, taklid ve taassupla itiraz edilmesidir
- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, ashabının ve onlara güzelce uyanların yapmadıkları şeylerin yapılması
-Fırka, ihtilaf, nefretleşme ve kinleşme derneklerin fitnelerindendir
- Hizipçilik (particilik, grupçuluk) veya buna vesile olma fitnesi
- Kafirlere benzemek ve onların kurallarını uygulama fitnesi
- Ruhsatlara, (delile aykırı olan) şaz görüşlere ve zellelere tabi olma fitnesi
-  Dünya ve mal sevgisi ve bunların peşinden koşma fitnesi
- Bid’at ve günahlarda ısrar fitnesi
- Bankalara mal ve para yatırma fitnesi
- Dernek kuran ve yönetenlerin dinî hükümlerden cahil olması ve işlerin ehli olmayana verilmesi fitnesi
- Seçimlerde oy kullanma fitnesi
- Fitnelerin vukuunda hükümetlerle işbirliği fitnesi
- Bağış dilenme ve sadaka isteme fitnesi
- Dernekler için, şaz görüş ve ameller için, şahıslar için taassup gösterip, bâtıl ve sapıklıklarına muhalefet edenlere karşı çıkılması fitnesi
- Bâtıllarına muhalefet edenleri eleştirmek, onlara hakaret, çirkin tanıtma, ondan nefret ettirme, gıybetini yapma, onlara karşı kışkırtma ve düşmanlık gösterme fitnesi
- Tekfir, derneklerin fitnelerindendir
- Dinde aşırılık ve zorlama fitnesi
- Tasvir (suretler) fitnesi – ki Ademoğlunun şirkinin temelinde suretler vardır
- Allah adına, rasulü adına, alimler adına ve kendilerine muhalefet edenler adına yalan söyleme fitnesi
- Davet, bağış toplama, dul ve yetimlere kefalet konularında yeni metotlar türetilmesi fitnesi
- Şer’î naslara aykırı aklî ve zevkî fikirleri beğenme fitnesi
- İçine düşülen fitneler, sapıklık ve muhalefetler hususunda müteşabih sözlere tabi olma fitnesi
- Meşru olmayan siyasete dalma ve ona ulaşmak için haramlar işleme fitnesi
- Kaybolma, çözülme ve renkten renge girme fitnesi
- Bid’at olan hizipçi biat fitnesi
- Daveti çirkinleştirme ve kendini küçük düşürme fitnesi
- Önce itikad edip, sonra delil getirmek derneklerin fitnelerindendir
- İçine düşülen bid’at ve masiyetleri hafife alma fitnesi
- Sonradan çıkma olan gizli hizipçilik fitnesi
- Hakka karşı savaşma ve ondan alıkoyma fitnesi
- Fakir ve yoksulları teşhir ederek derneklerle alakalandırma fitnesi
- Müslümanların mallarına haksız yere dalmak
- Riya (gösteriş)
- Başkanlık sevdalıları, tamahkârlar, düzenbazlar ve fitne davetçileri için kapı açılması
- Dinî ilimlerden uzaklaştırma, buna önem vermeme, dünyevî ilimlere, mal ve paraya, yolculuklara, neşitlere yönelme, güncel vakaya bid’at bir bakış açısı getirme, meşru olmayan siyaset gütme
- Sayı artırmaya ve mal toplamaya önem verildiği kadar davetin aslına önem vermeme
- Dinin kaideleri hakkında cehalet, karıştırma, hakkı batıl, batılı hak gösterme fitnesi
- İşlerde sertlik ve sözleşmelerle bağlama
- İslam düşmanlarının istediği bazı şeylerin gerçekleşmesi
- Başkanlarını ve hocalarını taklid, derneklerin fitnelerindendir
- Hevaya tabi olmak
- Yöneticilere ve alimlere karşı ayaklanma
- Alimlere ve avama karşı işleri karıştırma
- Başa kakma ve eziyet
- Kendisine bulunmayan şeyle övünme
-  Zenginler ile fakirler arasında engel olma, fakirlerin, yoksulların ve benzerlerinin haklarının zayi edilmesi
- Selefilik ve selefileri fakirler ve yoksullarla aldatma
- Yolcu olunmadığı halde emir tayin etme
- Şöhret ve duyurma sevgisi derneklerin fitnelerindendir
- Vakitlerin, ömürlerin ve fakirlerin haklarının zayi edilmesi
- Sonradan çıkma bölücü isimler kullanmak
- Dernek başkanının veya çoğunluğun hükmüne başvurmak
- Nefisleri itham ve kötü zanna arz etme
- Bidat ehline karşı hüccet ve beyan ile cihadın terk edilmesi, hevalarına uyan şeyler dışında buna ilgi gösterilmemesi
Salih el-Bekrî, kitabında, sayılan bu noktaları ayrıntılarıyla açıkladıktan sonra şöyle demiştir: “Derneklerin fitne ve kötülükleri bundan çok daha fazladır. Bunlardan bazısının bulunmadığı bir dernek yoktur. Şayet bunlar bir dernekte bulunmuyorsa, kapı açmayı bekleyenler, zelleleri takip edenler, delilden yüz çevirerek aykırı meselelere tutunanlar vardır. Bu da hevaya, hakka aykırılığa tabi olma hususunda açık bir delildir. Nitekim şöyle demişlerdir: “Kim delile muhalefet ederse, yoldan çıkar.” Rasul sallallahu aleyhi ve sellem’den gelenler dışında da delil yoktur.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)