Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

14 Temmuz 2018 Cumartesi

Reddiyede "Muvazene (kötülüklerle beraber iyiliklerin zikredilmesi) Bid'ati

Soru: “Kişilerin tenkidinde muvazene (iyilikleri ile kötülüklerinin tartılması) denilen şeyin hükmü nedir?
Şeyh el-Elbanî rahimehullah'ın cevabı: Bugünlerde birçok kimse arasında tartışma konusu olan ve kişilerin tenkidinde muvazene denilen şey yeni bir bid’attir.
Diyorum ki: Tenkid eğer geçmişte yaşamış bir şahsın biyografisi hakkında yapılıyorsa, burada iyiliklerinin ve kötülüklerinin zikredilmesi gerekir. Ama kastedilen şey müslümanları, özellikle de kişilerin durumları hakkında bilgisi olmayan avamı, genel kabul gören birisinden sakındırmak ise onun kötü akidesi veya kötü ahlakı bunları bilmeyen halka anlatılır… O zaman bugün “muvazene” denilen bid’at getirilemez. Çünkü burada o kimsenin tam biyografisini vermek değil, nasihat amaçlanmaktadır. Sünnet ve nebevi siret derslerinden, bugün çıkarılan “muvazene” bid’atinin batıl olduğu şüphe götürmez bir şekilde bilinir. Çünkü bizler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadislerinden onlarcasında, kendisi hakkında nasihat edilen kişiyle ilgili olarak kötülüklerinin zikredildiğini, insanlara o kimse hakkında nasihat ederken tam biyografisini vermenin gerekmediğini buluruz. Bu konudaki hadisler hemen şimdi hatırlayamacağım kadar çoktur.”
(Men Hamilu Rayeti’l-Cerhi ve’t-Ta’dili Fi’l-Asri’l-Hâdır adlı kasetten)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)