Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

12 Temmuz 2018 Perşembe

Tesbih Aleti Hakkında Suyuti'nin Risalesinin Tahkiki

el-Minha Fi's-Subha /İmam Suyuti
Tercüme ve tahkik: Ebu Muaz el-Çubukabadi
Okumak için buraya tıklayın

Bid'atçi Ebu Zerkâ ve Sufilerin yalan ve saptırmalarına cevaplar mevcuttur
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)