Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

10 Eylül 2012 Pazartesi

Kadın Amca ve Dayısının Yanında Yüzünü Açabilir mi?


Kadın Amca ve Dayısının Yanında Yüzünü Açabilir mi?

Allah Teala şöyle buyurmuştur:
Mü'min kadınlara da söyle: Onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar ve İffetlerini korusunlar. Görünenler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine indirsinler ve kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin oğullarından, kızkardeşlerinin oğullarından, mü'min kadınlarından, elleri altındaki cariyelerinden, kadına ihtiyacı olmayan iktidarsız erkeklerden, tabileri olan hizmetçilerden ve kadınların avret yerlerini henüz bilmeyen çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Ziynetlerinden gizledikleri şeylerin görünmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe edin de kurtuluşa eresiniz.” (Nur 31)
Bu ayette Allah Azze ve Celle, kadının yüz örtüsünü açıp ziynetlerini gösterebileceği kimseleri saymış, ancak kadının amca ve dayısını zikretmemiştir. Bu ayete göre kadın, amcası ve dayısının yanında dış örtüsünü çıkaramaz, ev içindeki kıyafetiyle amca ve dayısının yanına çıkamaz, yüzünü açamaz. Bu açıklamama cumhurun muhalefet etmesi ancak dinde hiçbir hüccet değeri olmayan kıyas yoluyladır. Şöyle ki:
Birinci İtiraz:

“Allah Azze ve Celle Nisa suresi 23 ayetinde amca ve dayıyı kadına mahrem olarak zikretmiş, nikahını haram kılmıştır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:
Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren (süt)analarınız, sütkardeşleriniz, karılarınızın anaları, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup yanınızda büyüttüğünüz üvey kızlarınız - eğer analarıyla zifafa girmemiş iseniz (üvey kızlarınızla evlenmenizde) bir beis yoktur - kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri ile (evlenmeniz) ve iki kız kardeşi (nikahınız altında) birleştirmeniz size haram kılınmıştır.” (Nisa 23)
Bu ayette erkek kardeş kızları ve kız kardeş kızları zikredilmek suretiyle, kadının amcası ve dayısıyla nikahı haram kılınmıştır.”
Cumhur, kadının amca ve dayısını, diğer mahremlere kıyaslayarak: “Diğer mahremlerinin yanında kadın ziynetlerini gösterebildiğine göre amcasının ve dayısının yanında da ziynetlerini gösterebilir, yüzünü ve elini açabilir” demişlerdir.
Birinci İtirazın Cevabı:

Akrabanın mahrem olması ve nikahının haram olması, kadının onun yanında ziynetlerini gösterebileceği anlamına gelmez. Nitekim Allah Azze ve Celle, kadının ziynetini gösterebileceği kimseleri Nur suresi 31. ayetinde tek tek saymıştır. Rabbin unutucu değildir! Allah Azze ve Celle kısaca: “Kadın, mahremleri yanında ziynetini gösterebilir” diyebilirdi. Lakin böyle dememiş, teker teker saymıştır. Fakat sayılanlar arasında kadının amcası ve dayısı yoktur. Nassın sarahati, kıyası iptal etmektedir!
Diğer taraftan, görmez misiniz ki, kadına kayınbiraderiyle nikahlanması, kocasıyla nikahı devam ettiği sürece haramdır. Bununla birlikte, kadının kayınbiraderine ziynetini göstermesinin haram olması bir tarafa, yanına girmesi dahi haram kılınmıştır. Bu da kıyasınızı iptal etmektedir.

İkinci İtiraz:

Buhari ve Muslim, Âişe radıyallahu anha’dan rivayet ediyorlar: “Süt amcası Eflah hicabın nüzulunden sonra Aişe radıyallahu anha’nın yanına girmek üzere izin istemek için geldiğinde Nebî sallallahu aleyhi ve sellem amcasının girmesine izin verinceye kadar o da ona izin vermedi.”[1]
 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in, Eflah’ın Aişe radıyallahu anha’nın yanına girmesine izin vermesinin sebebi, Eflah’ın onun süt amcası oluşudur. Bu da gösteriyor ki, kadının yanına amcası ve dayısı girebilir.
İkinci İtiraza Cevap:

Biz buna itiraz etmeyiz. Kadının yanına amcası ve süt amcası girebilir. Ancak bu rivayette kadının, amcasının yanında ev içindeki kıyafetleriyle durabileceğine veya yüzünü açabileceğine bir delalet yoktur. Şu halde, Nur suresi 31. Ayetinde emredilen husus halen bâkîdir. Kadının amcası veya süt amcası, kadının mahremi olduğu için onun yanına girebilir. Şayet namaharemi olsaydı ve kadın tam tesettür halinde olsaydı dahi, yanına giremezdi. Çünkü birbirlerine namahrem olan erkek ve kadınlar, birbirlerini görmelerini engelleyen bir perde veya duvar arkasına geçmekle emrolunmuşlardır. Bu naslarda oldukça açık delillerle tasrih edilen bir durumdur. Bu delillerin bir kısmını Haya Sigortası adlı çalışmamda zikrettim ve itiraz edenlerin şüphelerine cevap verdim. Bu delillerden sonra hâlâ bu konuda muhalefet edenler ancak inatçı ve kalplerinde eğrilik bulunan kimselerdir.
Özetle, zikredilen bu rivayetten anlaşılıyor ki, kadına yabancı olan erkekler, kadın tesettürlü olsa dahi onun yanına giremezler. Amcası ve süt amcası gibi mahremleri ise, kadının tesettürlü olması halinde onun yanına girebilirler.

Üçüncü İtiraz:

“Sen bu sözlerinle selefin dile getirmedikleri yeni bir görüş ortaya atıyorsun. Böylece ya icmaya muhalefet ediyorsun ya da cumhura muhalefet ederek şaz kalıyorsun”

Üçüncü İtiraza Cevap:

 Bu görüş Allah’a hamd olsun selefin dile getirmedikleri bir görüş değildir. Tabiin’in tefsirde imam olan alimlerinden Şa’bî ve İkrime bunu ifade etmişlerdir.
Tabiin müfessirlerinden Şa'bi ve İkrime; (Nur suresi 31. Ayetinde) şöyle demişlerdir:
لَمْ يُذْكَرَ الْعَمُّ وَالْخَالُ لاَ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ
“Amca ve dayı bu ayette (kadının ziynetini gösterebileceği kimseler arasında) zikredilmemiştir. Kadın amca ve dayısının yanında yüzörtüsünü açamaz.”[2]
 
İbn Kesir ve ondan sonra Cemaluddin el-Kasımî de tefsirlerinde bunu zikretmişlerdir. Bu rivayetler bu konuda icma olmadığını göstermektedir. Hatta söylediğimizin aksine kitap ve sünnetten delil olmadığı gibi, ne sahabeden ne de tabiinden, Şa’bî ve İkrime’nin sözlerine muhalif bir söz de bilinmemektedir. Bilakis Nur suresi 31. Ayeti bu konuda açık bir delildir. Durum böyle olduğuna göre şazlıktan söz edilemez. Zira şazlık ancak delile muhalefettir. Bu meselede ortada şaz görüş varsa, bu da cumhurun nassa aykırı olan görüşüdür. Hamd ve minnet Allah’adır.
Ebû Muâz el-Çubukâbâdî[1] Sahih. Buhari (5103) ve Muslim.
[2] Sahih maktu. İbni Ebi Şeybe (4/13) Ahmed Ahkamu’n-Nisa (31) Durru’l-Mensur (7/287) Kurtubi (12/233) İbnu’l-Cevzi  Zadu’l-Mesir (6/418) Fethu’l-Bari (8/532) İbn Kesir Tefsir (6/456)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)