Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Eylül 2012 Pazar

Şeyh Mukbil'in Kıyas Hakkındaki Fetvalarından


Soru 157: “Kıyası inkar eden dinin üçte birini yok sayar” diyen kimsenin sözü doğru mudur?
Cevap 157: Allah Subhanehu ve Teâlâ, kerim kitabında şöyle buyuruyor: “Bugün dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam’dan razı oldum.” (Maide 3) Allah Azze ve Celle yine şöyle buyurmuştur: “Sizlere neleri haram kıldığını açıklamıştır.” (En’am 119) Nitekim Allah Teâlâ her şeyi açıklamıştır. Bundan sonra kıyasın durumuna gelelim. Kıyas ehli, sarhoş ediciliği sebebiyle nebizi hamr’a (şaraba) kıyaslıyorlar. Halbuki sen, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in “Her sarhoşluk veren şey hamr’dır, her hamr da haramdır” buyurduğunu görüyorsun. Böylece kıyasa ihtiyaç kalmadığını öğrendin. Dinde umumî delil gelmiştir. Bazen kıyas ashabı bu delilden haberdar olamıyorlar. Allah yardımcımız olsun. Ebu Muhammed b. Hazm’ın “İhkamu’l-İhkam” kitabında kıyas hakkında yazdığı kısmı okumanızı tavsiye ederim.”
(Şeyh Mukbil b. Hâdî, İcabetu’s-Sail Ala Ehemmi’l-Mesail)
Soru 320- “Zahiri mezhebinden olmakla bilinen İbn Hazm’ın, el-Muhalla kitabında söylediği her söz alınır mı? Çünkü siz el-Muhalla kitabını tavsiye ediyorsunuz.”
Cevap 320-  İbn Hazm’ın el-Muhalla kitabı, cerh ve ta’dil kitabı ve hadislerin sahihlik ve zayıflıkları hakkında bir kitap olarak muteberdir. Fıkıh kitaplarında bunlar bulunmaz. Sen el-Mugnî’ye veya Zeydî’lerin; Şerhu’l-Ezhar’ına ya da Hanefilerin kitaplarına baktığında, hatta en güzel fıkıh kitaplarından sayılan Nevevi’nin el-Mecmu’una baktığında hadislere dair bu sıhhat ve zayıflık hükümlerini, cerh ve ta’dil hükümlerini göremezsin. Ama İbn Hazm’ın Kitap ve Sünnete aykırı olan görüşleri veya bazı imamlara saldırılarından biz berîyiz. Zahiri mezhebine gelince, biz her müslümana zahiri olmasını nasihat ederiz. Nitekim Şevkanî rahimehullah, Bahru’l-Muhit sahibi Ebu Hayyan’ın biyografisinde onun şöyle dediğini zikreder: “Zahiri mezhebini bilen bir kimse onu terk edemez ve ondan ayrı kalamaz.” Şevkani der ki: “Çünkü hak, beni Ebu Muhammed b. Hazm rahimehullah’ın mezhebine bağlanmaktan alıkoymaz. Bizler onu taklid etmeye davet etmiyoruz… Şayet taklid caiz olsaydı, elbette sahabeleri – Allah onlardan razı olsun – taklid ederdik.”
Şeyh Mukbil, İcabetu’s-Sâil (s.562)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)