Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Mayıs 2018 Çarşamba

Fitnede Savaştan Geri Durmak Hakkında


Ömer b. Abdilaziz rahimehullah şöyle demiştir:
إِذَا كَانَ لَكَ إِمَامٌ يَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَاتِلْ مَعَ إِمَامِكَ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ إِمَامٌ لَا يَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ خَارِجِيُّ يَدْعُو إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ
“Eğer Allah’ın kitabı ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetiyle amel eden bir yöneticin varsa onun yanında savaş. Eğer üzerinde Allah’ın kitabıyle ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetiyle amet etmeyen bir yönetici olur da, Allah’ın kitabına ve rasulün sünnetine davet eden bir Haricî, ona karşı ayaklanırsa evinde otur (fitneye bulaşma).”
Nuaym b. Hammad, el-Fiten’de (no:458) rivayet etmiştir.
* Nuaym b. Hammad rahimehullah hakkında özet bilgi:
Ahmed b. Hanbel: “Sika” demiştir.[1]
Ebu Zekeriyya: “Sika, saduk. Ben onu insanların en iyi bileniyim” demiştir.[2]
Yahya b. Main: “Sikadır, hata eder” demiştir.[3]
Darekutni: “Sünnette imamdır, çok yanılır” demiştir.[4]
Müteşeddidlerden olan İbn Ebi Hâtim: “Mahalluhu’s-sıdk” demiştir.[5]
Müteşeddidlerden en-Nesâî: “Zayıf, sika değil” demiştir.[6]
el-Ezdî, Nuaym b. Hammad’ı Ebu Hanife aleyhinde uydurma hikayeler anlatmakla itham etmiştir. Lakin el-Ezdi'nin kendisi bid’at ehlinden olup, rivayet hususunda cerh edilmiş biridir ve onun cerhine itibar edilmemektedir. Çünkü bu ilimde söz sahibi münekkid imamların sika olduğunu belirttikleri birçok kimseyi  hiçbir delile dayanmadan sağdan soldan işittikleriyle cerh etmiştir. Nuaym b. Hammad'ı cerh etme sebebi olarak öne sürdüğü şeyin de iftira olduğu apaçıktır. Nuaym b. Hammad'ın hata ettiğini ifade eden imamlar, onun kesinlikle yalan söylemediğini, dürüst birisi olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. Ebu Hanife'ye gelince, Cehmiyye ve Mürcielik bid'atinin yanı sıra, hadis ilmindeki şiddetli zayıflığı diğer imamlar tarafından da belirtilmiş bir husustur. El-Ezdî'nin Nuaym b. Hammad'ı eleştirmesinde böyle bir taassubun yattığı ortadadır. 
Mesleme b. Kasım, İbn Yunus, İbn Hibban gibi bazı münekkid alimler Nuaym b. Hammad’ı yanılma ve çok hata etme ile eleştirmişlerdir. Yine bazı âlimler Nuaym b. Hammad’ı; İsa b. Yunus, Ebu İsme Nuh b. Ebi Meryem, Bakiyye b. el-Velid, Rişdeyn b. Sa’d, Velid b. Muslim gibi rivayet konusunda eleştirilmiş bazı ravilerden rivayette bulunması sebebiyle eleştirmişlerdir. Bunlar bir raviyi, hele Nuaym b. Hammad gibi büyük bir imamı, yaralayıcı eleştiriler değildir. Nitekim İbn Adiy, Nuaym b. Hammad'ın hata ettiği rivayetleri tek tek zikretmiş, diğer rivayetlerinin düzgün olduğunu belirtmiştir.
Nuaym b. Hammad, İmam Buhârî’nin hocalarındandır. Buhârî, Nuaym b. hammad’dan mutabaat için rivayette bulunmuştur. İmam Muslim de Sahih'inin mukaddimesinde Nuaym b. Hammad’dan rivayette bulunmuştur. Netice olarak Nuaym b. Hammad rahimehullah, mutedil imamlar tarafından sika ve saduk mertebesinde değerlendirilmiş, yanılgılarına da uyarı yapılmıştır.


[1] Hatib Tarih (13/312) İbn Hacer Tehzib (5/636) Mizzi Tehzib (29/470)
[2] Hatib Tarih (13/313) Zehebi Mizan (4/267) İbn Hacer Tehzih (5/636)
[3] Zehebi Mizan (4/267) İbn Hacer Tehzib (5/636)
[4] Hatib Tarih (13/306)
[5] El-Cerh ve’t-Ta’dil (8/2125)
[6] Zehebi Mizan (4/268) İbn Hacer Tehzib (5/637)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)