Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Şubat 2016 Çarşamba

Ayakta Ayakkabı Giymek - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle dedi: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakta ayakkabı giymesini yasaklamıştır” Nitekim bunu Ebu Hureyre (İbn Mâce 3401) ve İbn Ömer (İbn Mâce 3618) radiyallahu anhum rivayet etmişlerdir. Bu irşad maksatlı bir yasaklamadır. Bir kimsenin oturarak ayakkabı giydiğini ve yasağı buna yorumladığını görürsek onu aşırılık ve şiddetle niteleyemeyiz. Ama benim görüşüm bu yasağın dünyevi maslahatla ilgili bir yönlendirme olduğu şeklindedir.”

Keşfu’l-Lisam (s.388)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)