Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Taklidin Zemmi - Şeyh Muqbil


Şeyh Mukbil dedi ki:

“Tahavî şöyle demiştir: “Ancak bir aptal veya taassupçu taklid eder.”

İbn Abdilberr dedi ki: “Alimler, taklid eden kimsenin ilim ehlinden sayılmayacağında icma ettiler.”

Rebi’a dedi ki: “İlim talibinin nefsini zayi etmesi yakışmaz.” (Buhari bunu Kitabu’l-İlm’de cezm sigasıyla zikretmiştir. Hatib Cami’de (1/254) Beyhaki el-Medhal’de (687) rivayet etmişlerdir.)

Bir şeye cahil olan ona düşmanlık eder. Zeka akıl değildir. İnsan zekî olduğu halde akıllı olmayabilir. Mesela Ebu’l-A’lâ el-Mearrî gibi.

Nakleden: Abdulhamid el-Hacuri, Keşfu’l-Lisam (s.80)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)