Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Rabbe ve Dine Sövenin Hükmü - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbile şöyle soruldu: “Allah’a ve dine sövenin hükmü nedir?
Cevap: Mürted bir kafir sayılır. Fakat bu hükmü ancak hâkim verir. Onu yakalar, tevbe etmesini ister. Başka şahısların hakkı ise ancak nasihat etmektir.
Aynı şekilde o kimse müşrik de sayılır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Hevâsını ilah edineni gördün mü?” (Casiye 23)
Dine söven kişi bunun küfür olduğunu bilmiyorsa, cehaleti sebebiyle mazur olur. Yardım istenecek olan Allah’tır.”
Nakleden: Abdulhamid el-Hacuri, Keşfu’l-Lisam (s.42)
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)