Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Mescide Abdestsiz Giren Kişinin Tahiyyetu'l-Mescid Kılmaması - Şeyh Mukbil


Soru: “Kişi mescide abdetsiz girdiği zaman abdest alacak su yoksa ne yapar?

Şeyh Muqbil rahimehullah’ın cevabı: “Bana zahir olan şu ki, o kişi oturur. Nitekim Hafız İbn Hacer Fethu’l-Bari’de, Ebu Vakıd el-Leysi radiyallahu anh’den gelen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in halkasına girip oturanlar hadisini zikretmiştir.

Bu hadiste onların tahiyyetu’l-mescid namazı kıldıkları geçmemektedir. Bununla beraber: “Biriniz mescide girdiği zaman iki rekât namaz kılmadan oturmasın” hadisinden dolayı vacip olduğuna itikad edilir. Bu hadisi Buhârî ve Muslim rivayet etmişlerdir.

Keşfu’l-Lisam (s.233)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)