Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Şubat 2016 Çarşamba

Dâru'l-İslam ve Dâru'l-Küfrün Durumları Hakkında - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah diyar ve durumları hakkında şöyle dedi:

1- Daru’l-İslam: Komunistlerin hükmü altında olsa bile halkının çoğu müslüman olan ülke dâru’l-İslam’dır. Orada öldürmek ve savaşmak haramdır.

2- Daru’l-Harb: Müslümanlarla İslam’ın düşmanları arasında savaş bulunan yerdir.

3- Daru’l-Küfür:  Eğer anlaşma varsa onlara hıyanet etmek caiz değildir.

Keşfu’l-Lisam (s.377-78)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)