Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Hayızlı veya Cünüp Kimsenin Mushaftan Kuran Okuması- Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle demiştir: “Âlimlerin görüşlerinden sahih olanına göre taharet üzere olmayan veya cünüp olan kişinin mushafa dokunup okuması caizdir. Allah Teâlâ’nin: “Ona temiz kılınanlardan başkası dokunamaz” (Vakia 79) kavli ile melekler kastedilmektedir. Nitekim bunu İmam Malik Muvatta’ında zikreder.

Kur’an’a tahir (temiz) olandan başkası dokunamaz” hadisine gelince, bunun birçok rivayet yolları olup hüccet mertebesine çıkabilir. Lakin eş-Şevkanî dedi ki: “Burada tahir (temiz) kelimesi ile kastedilen mümin kimsedir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Muhakkak ki mu’min necis olmaz” buyurmuştur.

Yine: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin beldelerine Kur’an ile yolculuk yapmaktan yasakladı” hadisi vardır. Ali radiyallahu anh’ın: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olmadığı sürece Kur’an okurdu” hadisine gelince, Abdullah b. Selime el-Murahî yoluyla gelmiştir. Onun rivayetleri bazen kabul, bazen reddedilir. Yine İbn Velid yoluyla gelen bazı tariklerde merfu, bazısında mevkuf olarak rivayet edilmiştir. Ali radiyallahu anh’den bu rivayet sabit olmamıştır.”

Ref’ul-Lisam (s.158-159)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)