Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Hutbedeki Bid'atler - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah, hutbedeki bid’atleri şöyle zikretti:

1- Hutbeyi uzun tutmak

2- Sonunu dua ile bitirmeye devam etmek.

3- Secî (kafiyeli sözler ve edebiyat parçalamak)

4- Hutbede yöneticilere dua etmek

5- Riya (gösteriş)

6- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e salat etmeyi çoğaltmak ve insanlara hutbede bunu emretmek

7- Hutbeyi Nahl suresindeki ayetle bitirmek

8- Her tarafta tek hutbenin okunması.

Keşfu’l-Lisam s.269

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)