Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

İsa Aleyhisselam'ın Nüzulünü İnkar Edenin Hükmü - Şeyh Muqbil


Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah dedi ki: “İsa aleyhi's-selâm’ın ahir zamanda nüzul edeceğini inkâr eden kişi eğer inat ederse kâfir sayılır. Nitekim İshak b. Rahuye: “Kim sahih olduğuna inandığı bir sahih hadisi inkar ederse kafir olur” demiştir. Evet, durum İshak b. Rahuye rahimehullah’ın dediği gibidir. Sünneti yıkmaya davet eden kimselere “müceddid” lakabı verilmesi şaşırtıcıdır. Onlar, yani Muhammed Abduh, Cemaleddin Efgani ve İsa aleyhi's-selâm’ın nüzulünü inkar eden diğerleri ancak sapıklığın müceddidleridir.”

Nakleden: Abdulhamid el-Hacuri, Keşfu’l-Lisam (s.31)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)